numa: add -numa node,memdev= option
[qemu.git] / include / qemu / compiler.h
1 /* public domain */
2
3 #ifndef COMPILER_H
4 #define COMPILER_H
5
6 #include "config-host.h"
7
8 /*----------------------------------------------------------------------------
9 | The macro QEMU_GNUC_PREREQ tests for minimum version of the GNU C compiler.
10 | The code is a copy of SOFTFLOAT_GNUC_PREREQ, see softfloat-macros.h.
11 *----------------------------------------------------------------------------*/
12 #if defined(__GNUC__) && defined(__GNUC_MINOR__)
13 # define QEMU_GNUC_PREREQ(maj, min) \
14 ((__GNUC__ << 16) + __GNUC_MINOR__ >= ((maj) << 16) + (min))
15 #else
16 # define QEMU_GNUC_PREREQ(maj, min) 0
17 #endif
18
19 #define QEMU_NORETURN __attribute__ ((__noreturn__))
20
21 #if QEMU_GNUC_PREREQ(3, 4)
22 #define QEMU_WARN_UNUSED_RESULT __attribute__((warn_unused_result))
23 #else
24 #define QEMU_WARN_UNUSED_RESULT
25 #endif
26
27 #if defined(_WIN32)
28 # define QEMU_PACKED __attribute__((gcc_struct, packed))
29 #else
30 # define QEMU_PACKED __attribute__((packed))
31 #endif
32
33 #define cat(x,y) x ## y
34 #define cat2(x,y) cat(x,y)
35 #define QEMU_BUILD_BUG_ON(x) \
36 typedef char cat2(qemu_build_bug_on__,__LINE__)[(x)?-1:1] __attribute__((unused));
37
38 #if defined __GNUC__
39 # if !QEMU_GNUC_PREREQ(4, 4)
40 /* gcc versions before 4.4.x don't support gnu_printf, so use printf. */
41 # define GCC_FMT_ATTR(n, m) __attribute__((format(printf, n, m)))
42 # else
43 /* Use gnu_printf when supported (qemu uses standard format strings). */
44 # define GCC_FMT_ATTR(n, m) __attribute__((format(gnu_printf, n, m)))
45 # if defined(_WIN32)
46 /* Map __printf__ to __gnu_printf__ because we want standard format strings
47 * even when MinGW or GLib include files use __printf__. */
48 # define __printf__ __gnu_printf__
49 # endif
50 # endif
51 #else
52 #define GCC_FMT_ATTR(n, m)
53 #endif
54
55 #endif /* COMPILER_H */