Merge tag 'trivial-branch-for-7.1-pull-request' of https://gitlab.com/laurent_vivier...
[qemu.git] / pc-bios / qemu.rsrc
1 data 'icns' (-16455) {
2         $"6963 6E73 0000 5DC3 6974 3332 0000 1DB3"            /* icns..]√it32...≥ */
3         $"0000 0000 FF00 FF00 B000 0F08 1222 3645"            /* ....ˇ.ˇ.∞...."6E */
4         $"4D56 6063 5A51 473C 2816 0CE8 0019 0416"            /* MV`cZQG<(..Ë.... */
5         $"3764 94B5 CCDD E7E9 EBEC EDEE ECEB EAE8"            /* 7dîµÃ›ÁÈÎÏÌÓÏÎÍË */
6         $"E2D4 BEA3 7746 200B E000 0608 2763 A5D0"            /* ‚‘æ£wF .‡...'c•– */
7         $"E6EE 80F5 8AF6 08F5 F4F0 EAD9 B97C 3B0F"            /* ÊÓÄıäˆ.ıÙÍŸπ|;. */
8         $"DB00 061C 64AF DAED F0F2 81F1 8BF0 83F1"            /* €...dØ⁄ÌÚÅÒãÉÒ */
9         $"05EE E3C1 8432 07D5 0007 0635 87CD E8ED"            /* .Ó„¡Ñ2.’...5áÕËÌ */
10         $"EDEE 97ED 07EE EEED EBDC A551 11D1 0007"            /* ÌÓóÌ.ÓÓÌ΋•Q.—.. */
11         $"0333 96D9 E6E9 EAE9 9CE8 06E9 E9E8 E1B8"            /* .3ñŸÊÈÍÈúË.ÈÈË·∏ */
12         $"560E CE00 0628 8CD3 E3E6 E5E4 93E3 80E4"            /* V.Œ..(唄ʉì„ĉ */
13         $"87E3 06E4 E5E4 DEAE 4A07 CA00 050D 63C8"            /* á„.‰Â‰fiÆJ. ...c» */
14         $"DFE1 E196 E084 DF86 E004 E1E0 D791 23C8"            /* fl··ñ‡Ñfl܇.·‡◊ë#» */
15         $"0004 2FA0 D8DC DC84 DA06 D9DA D9D9 DAD9"            /* ../†ÿ‹‹Ñ⁄.Ÿ⁄ŸŸ⁄Ÿ */
16         $"D987 DA00 D990 DA05 DBDC DBC0 5708 C400"            /* Ÿá⁄.Ÿê⁄.€‹€¿W.ƒ. */
17         $"1804 54C3 D7D7 D6D6 D7D6 D5D5 D6DF F1DF"            /* ..T√◊◊÷÷◊÷’’÷flÒfl */
18         $"DADF E5F1 EEDD D5D6 D5D4 81D5 81D6 82D8"            /* ⁄flÂÒÓ›’÷’‘Å’Å÷Çÿ */
19         $"83D6 80D8 80D6 80D7 04D6 D7D2 8615 C200"            /* É÷ÄÿÄ÷Ä◊.÷◊“Ü.¬. */
20         $"060E 75CB D4D3 D2D2 80D0 11E0 EAF0 F8FD"            /* ..uÀ‘”““Ä–.‡Í¯˝ */
21         $"F9F7 FAFB FDFD F7DB CED6 DDD7 D380 D08C"            /* ˘˜˙˚˝˝˜€Œ÷›◊”Ä–å */
22         $"D286 D104 D2D3 D2A3 29C0 0003 1591 CDCF"            /* “Ü—.“”“£)¿...ëÕœ */
23         $"80CE 06CC D7DB DEFB FCFD 86FE 0BF5 DBEB"            /* ÄŒ.Ã◊€fi˚¸˝Ü˛.ı€Î */
24         $"FAF7 F3EB E0D7 D0CD CD86 CE84 CD84 CE03"            /* ˙˜Û·◊–ÕÕÜŒÑÕÑŒ. */
25         $"CFD0 B739 BE00 0318 96CB CA81 C803 C7DB"            /* œ–∑9æ...ñÀ Å».«€ */
26         $"FAF9 8AFE 0BFA FCFE FEFD FCFB FAF2 E6D8"            /* ˙˘ä˛.˙¸˛˛˝¸˚˙ÚÊÿ */
27         $"CD8C C883 CA05 C8C9 CACC BA3F BC00 041B"            /* Õå»É .»… Ã∫?º... */
28         $"98C7 C5C3 81C4 02C3 C8F1 93FE 09FD FCFA"            /* ò«≈√Ń.√»Òì˛∆˝¸˙ */
29         $"F3E6 D5CB C3C2 C383 C584 C683 C502 C7B8"            /* ÛÊ’À√¬√É≈Ñ∆É≈.«∏ */
30         $"42BA 0003 1291 C4C1 84C0 02BC CFFB 96FE"            /* B∫...냡ѿ.ºœ˚ñ˛ */
31         $"06FC FAF5 E9D5 C2BD 87C0 86BF 02C1 B536"            /* .¸˙ıÈ’¬Ωá¿Üø.¡µ6 */
32         $"B800 030A 7DC1 BC84 BB03 B9CD D7EE 99FE"            /* ∏..¬}¡ºÑª.πÕ◊Óô˛ */
33         $"07FC F9EF D4BB BBBE BD82 BC87 BB03 BCC0"            /* .¸˘Ô‘ªªæΩǺáª.º¿ */
34         $"A825 B600 0304 64BB B981 B880 B704 B5C6"            /* ®%∂...dªπÅ∏Ä∑.µ∆ */
35         $"F5FA FB9B FE04 FDF9 E6C3 B58F B802 BC97"            /* ı˙˚õ˛.˝˘Ê√µè∏.ºó */
36         $"15B5 0002 39B2 B582 B480 B201 B5EA A0FE"            /* .µ..9≤µÇ¥Ä≤.µÍ†˛ */
37         $"04FC F1C9 B1B3 87B2 01B3 B382 B402 B873"            /* .¸Ò…±≥á≤.≥≥Ç¥.∏s */
38         $"06B3 0002 1899 B385 B002 ADCC FDA2 FE02"            /* .≥...ô≥Ö∞.≠Ã˝¢˛. */
39         $"F7CB AD8E B002 B1B1 43B2 0002 0671 AE86"            /* ˜À≠é∞.±±C≤...qÆÜ */
40         $"AC01 ADEC A4FE 02F7 C3A8 81AB 80AA 01AC"            /* ¨.≠ϧ˛.˜√®Å´Ä™.¨ */
41         $"AB84 AC03 AAAD 9C1C B100 0231 A6A7 80A6"            /* ´Ñ¨.™≠ú.±..1¶ßĶ */
42         $"82A7 02A4 BEFD 97FE 05DC 9C83 8DAE E085"            /* Çß.§æ˝ó˛.‹úÉçƇ֠*/
43         $"FE06 EEB0 A6A7 A8A6 A685 A800 A781 A602"            /* ˛.Ó∞¶ß®¶¶Ö®.ßŶ. */
44         $"AD69 04AF 0002 0A7E A681 A281 A302 A2A0"            /* ≠i.Ø..¬~¶Å¢Å£.¢† */
45         $"E097 FE08 A228 110E 0F14 295A BC83 FE03"            /* ‡ó˛.¢(....)ZºÉ˛. */
46         $"FDDF A3A1 81A2 80A3 86A2 02A4 A128 AF00"            /* ˝fl£°Å¢Ä£Ü¢.§°(Ø. */
47         $"013E A286 9E02 9DAE F996 FE02 F228 0181"            /* .>¢Üû.ùÆ˘ñ˛.Ú(.Å */
48         $"0004 0108 1B72 F582 FE04 FBC3 9A9E 9E82"            /* .....rıDz.˚√öûûÇ */
49         $"A086 9E03 A0A3 7407 AD00 0209 7C9D 8599"            /* †Üû.†£t.≠..∆|ùÖô */
50         $"029A 96D4 97FE 01F2 1B85 0002 0B60 F982"            /* .öñ‘ó˛.Ú.Ö...`˘Ç */
51         $"FE03 EB9E 9898 8899 819A 029B 9C28 AD00"            /* ˛.ÎûòòàôÅö.õú(≠. */
52         $"012C 9986 9802 93AC F897 FE01 FD72 8600"            /* .,ôÜò.쨯ó˛.˝rÜ. */
53         $"0109 A882 FE04 FCA6 9497 9780 9885 9781"            /* .∆®Ç˛.¸¶îóóÄòÖóÅ */
54         $"9801 9D60 AC00 0304 6897 9184 9202 9199"            /* ò.ù`¨...hóëÑí.ëô */
55         $"E699 FE01 F35B 8600 005D 83FE 01C2 8E8F"            /* Êô˛.Û[Ü..]ɲ.¬éè */
56         $"9201 8E18 AB00 0317 8B8F 8F83 9003 8F90"            /* í.é.´...ãèèÉê.èê */
57         $"DBFD 9AFE 02F5 8E1F 8400 0095 83FE 02EE"            /* €˝ö˛.ıé.Ñ..ïɲ.Ó */
58         $"978D 8590 808E 8090 048E 8E8F 9642 AB00"            /* óçÖêÄéÄê.ééèñB´. */
59         $"0338 9089 8983 8A02 87AA FC9C FE09 F8E3"            /* .8êââÉä.ᙸú˛∆¯„ */
60         $"934A 2315 1830 8DF8 84FE 02D9 8F86 828B"            /* ìJ#..0ç¯Ñ˛.ŸèÜÇã */
61         $"828A 808B 808A 028F 6904 AA00 015D 8C82"            /* ÇäÄãÄä.èi.™..]åÇ */
62         $"8480 8601 83D3 9EFE 07FD F8F3 EEDF E1F2"            /* ÑÄÜ.É”û˛.˝¯ÛÓfl·Ú */
63         $"F885 FE04 FCE1 A284 8380 8683 8582 8602"            /* ¯Ö˛.¸·¢ÑÉÄÜÉÖÇÜ. */
64         $"8781 14A9 0002 0E79 8282 8104 8383 818F"            /* áÅ.©...yÇÇÅ.ÉÉÅè */
65         $"F498 FE03 FDDE E2F6 83FE 01FD FD88 FE07"            /* Ùò˛.˝fi‚ˆÉ˛.˝˝à˛. */
66         $"FDF8 D3A3 887E 7F81 8282 8383 0189 2EA9"            /* ˝¯”£à~.ÅÇÇÉÉ.â.© */
67         $"0002 1E82 7F82 7E03 8080 7BAA 99FE 0BFD"            /* ...Ç.Ç~.ÄÄ{™ô˛.˝ */
68         $"B46C 5B58 6278 96B7 D4ED FD8A FE08 FCF9"            /* ¥l[Xbxñ∑‘Ì˝ä˛.¸˘ */
69         $"E5C1 9D84 7A7B 7F83 8003 7F7F 834A A900"            /* Â¡ùÑz{.ÉÄ...ÉJ©. */
70         $"0432 827A 7B7B 8079 037A 7A75 CB9A FE11"            /* .2Çz{{Äy.zzuÀö˛. */
71         $"FAF5 E8C7 9E72 4B30 2422 2D41 5D7E 9FB6"            /* ˙ıË«ûrK0$"-A]~ü∂ */
72         $"D2F3 85FE 08FD FBF9 E6C2 967A 7579 817A"            /* “ÛÖ˛.˝˚˘Ê¬ñzuyÅz */
73         $"047B 797F 5E03 A800 0143 7E80 7781 7602"            /* .{y.^.®..C~ÄwÅv. */
74         $"757B E99D FE13 FCF9 F6F3 EFD2 A877 4925"            /* u{Èù˛.¸˘ˆÛÔ“®wI% */
75         $"1109 0B0D 2747 709E C9EB 83FE 07FD FBF7"            /* .∆..'Gpû…Îɲ.˝˚˜ */
76         $"D8A7 8072 7481 7602 776B 0BA8 0001 4F77"            /* ÿßÄrtÅv.wk.®..Ow */
77         $"8073 8172 0270 8DFC A2FE 13FC FAF6 F3F1"            /* ÄsÅr.p縢˛.¸˙ˆÛÒ */
78         $"D5AE 7F51 270D 0609 0C20 3C62 8FBB E181"            /* ’Æ.Q'..∆. <b誷Š*/
79         $"FE0B FCF9 E9BB 856F 7273 7374 6F0F A800"            /* ˛.¸˘ÈªÖorssto.®. */
80         $"0156 7281 7080 6F01 69AA A8FE 12FD FAF7"            /* .VrÅpÄo.i™®˛.˝˙˜ */
81         $"F4F1 D0A0 6937 1809 0508 0B19 3979 C3F1"            /* ÙÒ–†i7.∆....9y√Ò */
82         $"80FE 08FB EFB2 746D 706F 7017 A700 0206"            /* Ä˛.˚Ô≤tmpop.ß... */
83         $"596E 816B 806A 0167 CBAD FE19 FCF9 F6F2"            /* YnÅkÄj.gÀ≠˛.¸˘ˆÚ */
84         $"E3CC AD7B 4622 0D07 0B21 3F5C 92E1 FEFA"            /* „Ã≠{F"...!?\í·˛˙ */
85         $"D87D 686B 6D1B A700 0306 586A 6880 6704"            /* ÿ}hkm.ß...XjhÄg. */
86         $"6666 656E E8B2 FE14 FCFA F7F3 EFD2 AE81"            /* ffenË≤˛.¸˙˜ÛÔ“ÆÅ */
87         $"5429 0D08 1C81 F8FC E179 646B 1CA7 0003"            /* T)...ů¸·ydk.ß.. */
88         $"0655 6765 8264 0261 7EFB B7FE 0FFC FAF7"            /* .UgeÇd.a~˚∑˛.¸˙˜ */
89         $"F4F1 D088 3207 3FDA FDD2 6767 1BA7 0002"            /* ÙÒ–à2.?⁄˝“gg.ß.. */
90         $"0450 6381 6103 6060 5B9C BDFE 0AFC F8F2"            /* .PcÅa.``[úΩ˛¬¸¯Ú */
91         $"A527 24B9 FC94 5F18 A800 0148 6082 5E02"            /* •'$π¸î_.®..H`Ç^. */
92         $"5D58 C4AD FE0D FCE9 CDBA ADA2 A3A7 AFC0"            /* ]Xƒ≠˛.¸ÈÕ∫≠¢£ßØ¿ */
93         $"D2E6 F4FD 82FE 07FA DD30 31CB D75C 12A8"            /* “ÊÙ˝Ç˛.˙›01À◊\.® */
94         $"0003 3E5E 5959 8058 0257 62EA ABFE 1CDD"            /* ..>^YYÄX.WbÍ´˛.› */
95         $"A57D 695C 5958 5757 5857 595F 6873 7E8C"            /* •}i\YXWWXWY_hs~å */
96         $"98A5 AFAE A07C 5B56 639E 5F0E A800 0330"            /* ò•ØƆ|[Vcû_.®..0 */
97         $"5955 5580 5402 507C FDA9 FE08 DA8F 5F54"            /* YUUÄT.P|˝©˛.⁄è_T */
98         $"5354 5455 5580 5681 5581 5480 5507 5454"            /* STTUUÄVÅUÅTÄU.TT */
99         $"5556 5557 4E07 A800 0122 5680 5203 5151"            /* UVUWN.®.."VÄR.QQ */
100         $"4C9C A8FE 05E1 955D 5051 5080 5183 5282"            /* Lú®˛.·ï]PQPÄQÉRÇ */
101         $"5180 5208 5151 5051 5152 5254 3FA9 0000"            /* QÄR.QQPQQRRT?©.. */
102         $"1581 5003 4F4F 49B4 A6FE 03D4 905D 4D85"            /* .ÅP.OOI¥¶˛.‘ê]MÖ */
103         $"4F82 5083 4F01 5050 844F 0152 2EA9 0002"            /* OÇPÉO.PPÑO.R.©.. */
104         $"0A45 4B81 4A01 49CE A3FE 06F2 BB7B 5349"            /* ¬EKÅJ.IŒ£˛.Úª{SI */
105         $"4A4A 804B 8D4A 824B 814A 014E 1BAA 0001"            /* JJÄKçJÇKÅJ.N.™.. */
106         $"324A 8047 0246 4EE4 A1FE 06E3 9E65 4944"            /* 2JÄG.FN‰°˛.„ûeID */
107         $"4647 8248 8547 8348 0147 4783 4880 4701"            /* FGÇHÖGÉH.GGÉHÄG. */
108         $"440C AA00 011C 4880 4502 4154 F19F FE05"            /* D.™...HÄE.ATÒü˛. */
109         $"DE8C 5644 4244 8043 8245 8344 8245 8644"            /* fiåVDBDÄCÇEÉDÇEÜD */
110         $"8145 0147 33AB 0001 0C3F 8041 023F 5EFB"            /* ÅE.G3´...?ÄA.?^˚ */
111         $"9DFE 02EE 9552 8040 8041 8540 8041 0140"            /* ù˛.ÓïRÄ@ÄAÖ@ÄA.@ */
112         $"4080 4180 4080 4182 4081 4101 4420 AC00"            /* @ÄAÄ@ÄAÇ@ÅA.D ¨. */
113         $"052C 403E 3E38 679D FE04 C35D 3C3D 3E82"            /* .,@>>8gù˛.√]<=>Ç */
114         $"4080 3E80 3F82 4080 3F80 3E8B 3F01 3D0C"            /* @Ä>Ä?Ç@Ä?Ä>ã?.=. */
115         $"AC00 0513 3D3B 3A34 749C FE02 A743 3880"            /* ¨...=;:4tú˛.ßC8Ä */
116         $"3A80 3B82 3A80 3982 3B83 3A80 3B87 3A01"            /* :Ä;Ç:Ä9Ç;É:Ä;á:. */
117         $"3E26 AD00 0504 2E38 3731 789B FE03 9C32"            /* >&≠....871xõ˛.ú2 */
118         $"3536 8037 8038 8337 0136 3688 3783 3680"            /* 56Ä7Ä8É7.66à7É6Ä */
119         $"3781 3601 380F AE00 0415 3634 2D77 9AFE"            /* 7Å6.8.Æ...64-wö˛ */
120         $"02BF 3432 8033 8034 0135 3583 3480 3301"            /* .ø42Ä3Ä4.55É4Ä3. */
121         $"3434 8335 8B34 0136 25AF 0004 0327 322B"            /* 44É5ã4.6%Ø...'2+ */
122         $"6F99 FE02 F24B 2C81 3080 3180 329B 3101"            /* oô˛.ÚK,Å0Ä1Ä2õ1. */
123         $"300D B000 030E 2F28 6099 FE01 9C27 882D"            /* 0.∞.../(`ô˛.ú'à- */
124         $"802E 882D 822E 872D 0130 1DB2 0003 1B29"            /* Ä.à-Ç.á-.0.≤...) */
125         $"4AFC 97FE 02F9 4B26 812A 842B 802C 822B"            /* J¸ó˛.˘K&Å*Ñ+Ä,Ç+ */
126         $"802A 802B 802C 852B 802C 022B 2809 B200"            /* Ä*Ä+Ä,Ö+Ä,.+(∆≤. */
127         $"0306 2137 E997 FE02 CA28 2681 2784 2880"            /* ..!7Èó˛. (&Å'Ñ(Ä */
128         $"2997 2800 10B4 0002 0D25 C897 FE02 931D"            /* )ó(..¥...%»ó˛.ì. */
129         $"2584 248D 2582 2483 2581 2401 2718 B600"            /* %Ñ$ç%Ç$É%Å$.'.∂. */
130         $"0110 B597 FE01 681B 8521 8422 8023 8B22"            /* ..µó˛.h.Ö!Ñ"Ä#ã" */
131         $"8023 8022 0223 1C04 B700 00A2 97FE 014A"            /* Ä#Ä".#..∑..¢ó˛.J */
132         $"1A85 1E84 1F80 2086 1F80 1E82 1F80 2001"            /* .Ö.Ñ.Ä Ü.Ä.Ç.Ä . */
133         $"1C08 B800 0094 96FE 02FB 3C19 841C 881D"            /* ..∏..îñ˛.˚<.Ñ.à. */
134         $"801E 861D 801C 811D 011C 09B9 0000 8C96"            /* Ä.Ü.Ä.Å...∆π..åñ */
135         $"FE02 F434 1688 1994 1A03 191A 190A BA00"            /* ˛.Ù4.à.î.....¬∫. */
136         $"0085 96FE 02F4 3114 8816 8717 8018 8717"            /* .Öñ˛.Ù1.à.á.Ä.á. */
137         $"0218 1609 BB00 007C 96FE 02F7 3111 8B14"            /* ...∆ª..|ñ˛.˜1.ã. */
138         $"8715 8016 8415 0113 07BC 0000 6F97 FE01"            /* á.Ä.Ñ....º..oó˛. */
139         $"3A0E 9D12 0213 0E04 BD00 004C 97FE 0148"            /* :.ù.....Ω..Ló˛.H */
140         $"0A8B 0F8F 1000 0BBF 0001 22F8 96FE 0157"            /* ¬ã.è...ø.."¯ñ˛.W */
141         $"0795 0D83 0E01 0D07 C000 0104 BB96 FE01"            /* .ï.É....¿...ªñ˛. */
142         $"7504 9A0B 0109 03C2 0000 3A96 FE01 9D03"            /* u.ö..∆.¬..:ñ˛.ù. */
143         $"9809 0107 04C5 0000 7295 FE01 A500 9706"            /* ò∆...≈..rï˛.•.ó. */
144         $"0003 C800 0160 F993 FE02 C606 0094 03CC"            /* ..»..`˘ì˛.∆..î.à*/
145         $"0001 47EE 92FE 01EC 15E5 0001 37E9 92FE"            /* ..GÓí˛.Ï.Â..7Èí˛ */
146         $"0037 E600 0131 E691 FE00 6BE7 0001 32EC"            /* .7Ê..1Êë˛.kÁ..2Ï */
147         $"90FE 00A6 E800 0139 E68F FE01 E010 E800"            /* ê˛.¶Ë..9Êè˛.‡.Ë. */
148         $"0141 EC8F FE00 37E9 0001 4BF3 8EFE 007A"            /* .AÏè˛.7È..KÛé˛.z */
149         $"EA00 0164 F78D FE01 C305 EA00 0181 F98C"            /* Í..d˜ç˛.√.Í..Å˘å */
150         $"FE01 F423 EA00 0209 9EFB 8CFE 0066 EB00"            /* ˛.Ù#Í..∆û˚å˛.fÎ. */
151         $"020F B9FD 8BFE 01BA 04EB 0001 1CD5 8BFE"            /* ..π˝ã˛.∫.Î...’ã˛ */
152         $"01F4 23EC 0001 30E8 8BFE 0067 ED00 014C"            /* .Ù#Ï..0Ëã˛.gÌ..L */
153         $"F58A FE01 BB04 ED00 016F F989 FE01 F424"            /* ıä˛.ª.Ì..o˘â˛.Ù$ */
154         $"ED00 0206 A1FC 89FE 0067 EE00 0113 CD89"            /* Ì...°¸â˛.gÓ...Õâ */
155         $"FE01 BE06 EE00 012E EA88 FE01 F624 EF00"            /* ˛.æ.Ó...Íà˛.ˆ$Ô. */
156         $"015A F888 FE00 6CEF 0002 038B FB87 FE01"            /* .Z¯à˛.lÔ...ã˚á˛. */
157         $"C206 EF00 010F BC87 FE01 F828 F000 0125"            /* ¬.Ô...ºá˛.¯(..% */
158         $"E687 FE00 6DF1 0001 59F9 86FE 01BD 04F0"            /* Êá˛.mÒ..Y˘Ü˛.Ω. */
159         $"0002 049D FD85 FE01 F320 F100 0117 D786"            /* ...ù˝Ö˛.Û Ò...◊Ü */
160         $"FE00 5EF2 0001 42F6 85FE 00A9 F300 0182"            /* ˛.^Ú..BˆÖ˛.©Û..Ç */
161         $"FB84 FE01 E311 F200 010F C585 FE00 35F3"            /* ˚Ñ˛.„.Ú...≈Ö˛.5Û */
162         $"0001 31F1 84FE 0074 F400 0176 F983 FE01"            /* ..1ÒÑ˛.tÙ..v˘É˛. */
163         $"B601 F300 010E C383 FE01 E310 F400 0138"            /* ∂.Û...√ɲ.„.Ù..8 */
164         $"F082 FE01 FB2A F500 0184 FB82 FE00 4FF5"            /* Dz.˚*ı..Ñ˚Dz.Oı */
165         $"0001 13CD 82FE 007D F600 0145 F481 FE00"            /* ...ÕDz.}ˆ..EÙÅ˛. */
166         $"A1F6 0002 049A FD80 FE01 BA01 F600 0121"            /* °ˆ...ö˝Ä˛.∫.ˆ..! */
167         $"E480 FE01 D209 F700 056F FAFE FEE5 11F7"            /* ‰Ä˛.“∆˜..o˙˛˛Â.˜ */
168         $"0005 0ECA FEFE F41D F800 0447 F5FE FE2C"            /* ... ˛˛Ù.¯..Gı˛˛, */
169         $"F800 0406 A5FD FE40 F900 0329 E0FE 5BFA"            /* ¯...•˝˛@˘..)‡˛[˙ */
170         $"0002 3BF7 7EFB 0001 C2A8 FB00 026A CB01"            /* ..;˜~˚..¬®˚..jÀ. */
171         $"FA00 0223 D210 FA00 0204 9920 FB00 0129"            /* ˙..#“.˙...ô ˚..) */
172         $"1EFF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"            /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
173         $"00A8 00FF 00FF 00B0 000F 0812 2236 454D"            /* .®.ˇ.ˇ.∞...."6EM */
174         $"5660 635A 5147 3C28 160C E800 1904 1637"            /* V`cZQG<(..Ë....7 */
175         $"6494 B5CC DDE7 E9EB ECED EEEC EBEA E8E2"            /* dîµÃ›ÁÈÎÏÌÓÏÎÍË‚ */
176         $"D4BE A377 4620 0BE0 0006 0827 63A5 D0E6"            /* ‘æ£wF .‡...'c•–Ê */
177         $"EE80 F58A F608 F5F4 F0EA D9B9 7C3B 0FDB"            /* ÓÄıäˆ.ıÙÍŸπ|;.€ */
178         $"0006 1C64 AFDA EDF0 F281 F18B F083 F105"            /* ...dØ⁄ÌÚÅÒãÉÒ. */
179         $"EEE3 C184 3207 D500 0706 3587 CDE8 EDED"            /* Ó„¡Ñ2.’...5áÕËÌÌ */
180         $"EE97 ED07 EEEE EDEB DCA5 5111 D100 0703"            /* ÓóÌ.ÓÓÌ΋•Q.—... */
181         $"3396 D9E6 E9EA E99C E806 E9E9 E8E1 B856"            /* 3ñŸÊÈÍÈúË.ÈÈË·∏V */
182         $"0ECE 0006 288C D3E3 E6E5 E493 E380 E487"            /* .Œ..(唄ʉì„ĉá */
183         $"E306 E4E5 E4DE AE4A 07CA 0005 0D63 C8DF"            /* „.‰Â‰fiÆJ. ...c»fl */
184         $"E1E1 96E0 84DF 86E0 04E1 E0D7 9123 C800"            /* ··ñ‡Ñfl܇.·‡◊ë#». */
185         $"042F A0D8 DCDC 82DA 08DB D9DE DCDE DFDC"            /* ./†ÿ‹‹Ç⁄.€Ÿfi‹fifl‹ */
186         $"DEDE 87DA 00D9 90DA 05DB DCDB C057 08C4"            /* fifiá⁄.Ÿê⁄.€‹€¿W.ƒ */
187         $"0004 0454 C3D7 D780 D614 D7DA DBD9 BC82"            /* ...T√◊◊Ä÷.◊⁄€ŸºÇ */
188         $"BDCA BCA7 8185 C2DA D6D8 D9D8 D6D6 D581"            /* Ω ºßÅÖ¬⁄÷ÿŸÿ÷÷’Å */
189         $"D682 D883 D680 D880 D680 D704 D6D7 D286"            /* ÷ÇÿÉ÷ÄÿÄ÷Ä◊.÷◊“Ü */
190         $"15C2 001F 0E75 CBD4 D3D2 D2D4 D6D3 AC8C"            /* .¬...uÀ‘”““‘÷”¨å */
191         $"7E65 5362 685D 5753 5267 B7D8 C5B1 C2CD"            /* ~eSbh]WSRg∑ÿ≈±¬Õ */
192         $"D4D7 D5D3 8BD2 86D1 04D2 D3D2 A329 C000"            /* ‘◊’”ã“Ü—.“”“£)¿. */
193         $"0315 91CD CF80 CE0B D0B5 ABA5 5A54 5352"            /* ..ë՜Č.–µ´•ZTSR */
194         $"5151 5252 8151 0C66 AA81 5964 6F83 9EB5"            /* QQRRÅQ.f™ÅYdoÉûµ */
195         $"C9D2 D2CF 85CE 84CD 84CE 03CF D0B7 39BE"            /* …““œÖŒÑÕÑŒ.œ–∑9æ */
196         $"0003 1896 CBCA 81C8 06CD 9E57 5D50 5151"            /* ...ñÀ Å».ÕûW]PQQ */
197         $"8552 1151 515A 5551 5152 5456 5E6D 89A6"            /* ÖR.QQZUQQRTV^mⶠ*/
198         $"C0CD CDCB C988 C883 CA05 C8C9 CACC BA3F"            /* ¿ÕÕÀ…à»É .»… Ã∫? */
199         $"BC00 041B 98C7 C5C3 82C4 02BD 684F 8A52"            /* º...ò«≈√ǃ.ΩhOäR */
200         $"0051 8152 0C51 5152 5254 5A67 82A2 BAC6"            /* .QÅR.QQRRTZgÇ¢∫∆ */
201         $"C8C6 83C5 84C6 83C5 02C7 B842 BA00 0312"            /* »∆É≈Ñ∆É≈.«∏B∫... */
202         $"91C4 C184 C003 C6A2 5551 9252 0951 5152"            /* ëƒ¡Ñ¿.∆¢UQíR∆QQR */
203         $"5359 6379 9ABA C387 C086 BF02 C1B5 36B8"            /* SYcyö∫√á¿Üø.¡µ6∏ */
204         $"0003 0A7D C1BC 84BB 04BF 9E8E 6A50 9552"            /* ..¬}¡ºÑª.øûéjPïR */
205         $"0A51 5152 5357 6B95 BBBF BEBD 82BC 87BB"            /* ¬QQRSWkïªøæΩǺ᪠*/
206         $"03BC C0A8 25B6 0003 0464 BBB9 81B8 80B7"            /* .º¿®%∂...dªπÅ∏Ä∑ */
207         $"05BA A35E 5656 5198 5280 5103 5672 A8BB"            /* .∫£^VVQòRÄQ.Vr®ª */
208         $"8FB8 02BC 9715 B500 0239 B2B5 82B4 06B2"            /* è∏.ºó.µ..9≤µÇ¥.≤ */
209         $"B2B3 B16B 5051 9D52 0551 5361 95B8 B387"            /* ≤≥±kPQùR.QSaï∏≥á */
210         $"B201 B3B3 82B4 02B8 7306 B300 0218 99B3"            /* ≤.≥≥Ç¥.∏s.≥...ô≥ */
211         $"85B0 03B3 8E51 519F 5204 5150 5A8D B28E"            /* Ö∞.≥éQQüR.QPZç≤é */
212         $"B002 B1B1 43B2 0002 0671 AE85 AC03 ADAA"            /* ∞.±±C≤...qÆÖ¨.≠™ */
213         $"654F 9652 0054 8056 0155 5383 5203 5158"            /* eOñR.TÄV.USÉR.QX */
214         $"92AE 81AB 80AA 01AC AB84 AC03 AAAD 9C1C"            /* íÆÅ´Ä™.¨´Ñ¨.™≠ú. */
215         $"B100 0231 A6A7 80A6 82A7 01AA 8F97 5208"            /* ±..1¶ßĶÇß.™èóR. */
216         $"5548 342D 313B 4954 5582 5207 5060 9EA9"            /* UH4-1;ITUÇR.P`û© */
217         $"A7A8 A6A6 85A8 00A7 81A6 02AD 6904 AF00"            /* ß®¶¶Ö®.ßŶ.≠i.Ø. */
218         $"020A 7EA6 81A2 82A3 02A4 6C50 9552 0B55"            /* .¬~¶Å¢Ç£.§lPïR.U */
219         $"3610 0605 0506 1021 3F55 5381 5201 516D"            /* 6......!?USÅR.Qm */
220         $"83A2 80A3 86A2 02A4 A128 AF00 013E A286"            /* É¢Ä£Ü¢.§°(Ø..>¢Ü */
221         $"9E02 A191 5595 5203 534F 1101 8100 0501"            /* û.°ëUïR.SO..Å... */
222         $"030B 2750 5380 5205 5152 81A1 9E9E 82A0"            /* ..'PSÄR.QRÅ°ûûdž */
223         $"869E 03A0 A374 07AD 0002 097C 9D85 9903"            /* Üû.†£t.≠..∆|ùÖô. */
224         $"9A9E 6F50 9552 0253 4F0D 8500 0104 2282"            /* öûoPïR.SO.Ö..."Ç */
225         $"5204 505F 9899 9888 9981 9A02 9B9C 28AD"            /* R.P_òôòàôÅö.õú(≠ */
226         $"0001 2C99 8798 0287 5651 9652 0154 2886"            /* ..,ôáò.áVQñR.T(Ü */
227         $"0002 0339 5581 5201 538A 8097 8098 8597"            /* ...9UÅR.SäÄóÄòÖó */
228         $"8198 019D 60AC 0003 0468 9791 8492 0393"            /* Åò.ù`¨...hóëÑí.ì */
229         $"8E60 5098 5201 5021 8600 0121 5681 5202"            /* é`PòR.P!Ü..!VÅR. */
230         $"5074 968F 9201 8E18 AB00 0317 8B8F 8F84"            /* Ptñèí.é.´...ãèèÑ */
231         $"9002 8F64 5099 5203 5351 310F 8400 0133"            /* ê.èdPôR.SQ1.Ñ..3 */
232         $"5581 5202 5159 8786 9080 8E80 9004 8E8E"            /* UÅR.QYáÜêÄéÄê.éé */
233         $"8F96 42AB 0003 3890 8989 838A 038D 7B51"            /* èñB´..8êââÉä.ç{Q */
234         $"519B 5209 544A 331C 0F0B 0C14 3051 8352"            /* QõR∆TJ3.....0QÉR */
235         $"0350 6288 8D82 8B82 8A80 8B80 8A02 8F69"            /* .PbàçÇãÇäÄãÄä.èi */
236         $"04AA 0001 5D8C 8284 8086 0288 6350 9852"            /* .™..]åÇÑÄÜ.àcPòR */
237         $"0153 5381 5206 5452 4C49 494F 5385 5207"            /* .SSÅR.TRLIIOSÖR. */
238         $"515E 7A87 8887 8686 8385 8286 0287 8114"            /* Q^záàáÜÜÉÖÇÜ.áÅ. */
239         $"A900 020E 7982 8281 8083 017F 5699 5203"            /* ©...yÇÇÅÄÉ..VôR. */
240         $"494A 5054 8056 0255 5453 8952 0651 5464"            /* IJPTÄV.UTSâR.QTd */
241         $"7581 8383 8382 8383 0189 2EA9 0002 1E82"            /* uÅÉÉÉÇÉÉ.â.©...Ç */
242         $"7F82 7E04 8080 816F 5098 520C 533D 2621"            /* .Ç~.ÄÄÅoPòR.S=&! */
243         $"2123 2A33 3E46 4E51 5580 5602 5554 5383"            /* !#*3>FNQUÄV.UTSÉ */
244         $"5208 5153 5A66 737D 8080 7F83 8003 7F7F"            /* R.QSZfs}ÄÄ.ÉÄ... */
245         $"834A A900 0432 827A 7B7B 8079 047A 7A7C"            /* ÉJ©..2Çz{{Äy.zz| */
246         $"6050 9A52 1551 4B41 3628 1D13 100E 1319"            /* `PöR.QKA6(...... */
247         $"222C 363E 4550 5556 5654 5380 5208 5151"            /* ",6>EPUVVTSÄR.QQ */
248         $"5358 6471 797B 7B81 7A04 7B79 7F5E 03A8"            /* SXdqy{{Åz.{y.^.® */
249         $"0001 437E 8077 8276 0274 5851 9B52 2251"            /* ..C~ÄwÇv.tXQõR"Q */
250         $"5253 5352 4D44 392A 1B10 0903 0304 101B"            /* RSSRMD9*..∆..... */
251         $"2836 434E 5356 5655 5352 5151 545D 6874"            /* (6CNSVVUSRQQT]ht */
252         $"7877 8176 0277 6B0B A800 014F 7780 7381"            /* xwÅv.wk.®..OwÄsÅ */
253         $"7201 736B A452 1C53 5352 4D47 3A2C 1E10"            /* r.sk§R.SSRMG:,.. */
254         $"0602 0304 0E17 2332 3F4A 5256 5553 5152"            /* ......#2?JRVUSQR */
255         $"5662 6F74 8073 0274 6F0F A800 0156 7281"            /* VbotÄs.to.®..VrÅ */
256         $"7080 6F02 7062 51A8 521D 5353 524E 4536"            /* pÄo.pbQ®R.SSRNE6 */
257         $"2616 0C05 0202 030B 172B 414F 5456 5553"            /* &........+AOTVUS */
258         $"5362 6F70 706F 7017 A700 0206 596E 816B"            /* Sboppop.ß...YnÅk */
259         $"806A 026C 5B51 AD52 1853 5350 4A43 3A2B"            /* Äj.l[Q≠R.SSPJC:+ */
260         $"1A0F 0802 040E 1922 324B 5652 5969 6C6B"            /* ......."2KVRYilk */
261         $"6D1B A700 0306 586A 6880 6780 6601 6754"            /* m.ß...XjhÄgÄf.gT */
262         $"B252 8053 1151 4C46 3A2D 1E11 0603 0D2E"            /* ≤RÄS.QLF:-...... */
263         $"5153 5564 686B 1CA7 0003 0655 6765 8364"            /* QSUdhk.ß...UgeÉd */
264         $"0060 B952 8053 0B4F 452F 1402 1849 5558"            /* .`πRÄS.OE/...IUX */
265         $"6468 1BA7 0002 0450 6381 6103 6060 615C"            /* dh.ß...PcÅa.``a\ */
266         $"BE52 0954 5039 100E 3D53 5D63 18A8 0001"            /* æR∆TP9..=S]c.®.. */
267         $"4860 825E 025D 5D56 AF52 0255 5756 8058"            /* H`Ç^.]]VØR.UWVÄX */
268         $"0357 5555 5384 5207 534B 1F23 5456 5E12"            /* .WUUSÑR.SK.#TV^. */
269         $"A800 033E 5E59 5980 5801 5958 AC52 0353"            /* ®..>^YYÄX.YX¨R.S */
270         $"5558 5888 5900 5880 5609 5452 5557 5A59"            /* UXXàY.XÄV∆TRUWZY */
271         $"5956 560E A800 0330 5955 5580 5401 5554"            /* YVV.®..0YUUÄT.UT */
272         $"AB52 0254 5555 8054 0155 5580 5680 5585"            /* ´R.TUUÄT.UUÄVÄUÖ */
273         $"5680 5504 5656 584D 07A8 0001 2256 8052"            /* VÄU.VVXM.®.."VÄR */
274         $"8051 AD52 8251 8352 8251 8052 8251 0352"            /* ÄQ≠RÇQÉRÇQÄRÇQ.R */
275         $"5254 3FA9 0000 1581 5080 4F00 51A6 5202"            /* RT?©...ÅPÄO.Q¶R. */
276         $"5150 4F80 5083 4F82 5083 4F01 5050 844F"            /* QPOÄPÉOÇPÉO.PPÑO */
277         $"0152 2EA9 0002 0A45 4B82 4A00 50A2 5207"            /* .R.©..¬EKÇJ.P¢R. */
278         $"5351 4F4E 4A4B 4A4A 804B 8D4A 824B 814A"            /* SQONJKJJÄKçJÇKÅJ */
279         $"014E 1BAA 0001 324A 8147 0148 51A0 5204"            /* .N.™..2JÅG.HQ†R. */
280         $"5351 4E4A 4780 4682 4885 4783 4801 4747"            /* SQNJGÄFÇHÖGÉH.GG */
281         $"8348 8047 0144 0CAA 0001 1C48 8045 0244"            /* ÉHÄG.D.™...HÄE.D */
282         $"4551 9E52 0653 504B 4543 4344 8043 8245"            /* EQûR.SPKECCDÄCÇE */
283         $"8344 8245 8644 8145 0147 33AB 0001 0C3F"            /* ÉDÇEÜDÅE.G3´...? */
284         $"8041 0140 449D 5204 5352 4942 4082 4185"            /* ÄA.@DùR.SRIB@ÇAÖ */
285         $"4080 4101 4040 8041 8040 8041 8240 8141"            /* @ÄA.@@ÄAÄ@ÄAÇ@ÅA */
286         $"0144 20AC 0001 2C40 803E 0042 9C52 0553"            /* .D ¨..,@Ä>.BúR.S */
287         $"4D41 3E3F 3F82 4080 3E80 3F82 4080 3F80"            /* MA>??Ç@Ä>Ä?Ç@Ä?Ä */
288         $"3E8B 3F01 3D0C AC00 0613 3D3B 3A39 4153"            /* >ã?.=.¨...=;:9AS */
289         $"9A52 0353 493A 3980 3A80 3B82 3A80 3982"            /* öR.SI:9Ä:Ä;Ç:Ä9Ç */
290         $"3B83 3A80 3B87 3A01 3E26 AD00 0604 2E38"            /* ;É:Ä;á:.>&≠....8 */
291         $"3736 4153 9952 0153 4680 3680 3780 3883"            /* 76ASôR.SFÄ6Ä7Ä8É */
292         $"3701 3636 8837 8336 8037 8136 0138 0FAE"            /* 7.66à7É6Ä7Å6.8.Æ */
293         $"0005 1536 3433 3F53 9852 0353 4933 3280"            /* ...643?SòR.SI32Ä */
294         $"3380 3401 3535 8334 8033 0134 3483 358B"            /* 3Ä4.55É4Ä3.44É5ã */
295         $"3401 3625 AF00 0503 2732 303B 5398 5202"            /* 4.6%Ø...'20;SòR. */
296         $"5135 2F81 3080 3180 329B 3101 300D B000"            /* Q5/Å0Ä1Ä2õ1.0.∞. */
297         $"040E 2F2C 3853 9752 0254 412C 882D 802E"            /* ../,8SóR.TA,à-Ä. */
298         $"882D 822E 872D 0130 1DB2 0003 1B2C 3251"            /* à-Ç.á-.0.≤...,2Q */
299         $"9752 0251 3129 812A 842B 802C 822B 802A"            /* óR.Q1)Å*Ñ+Ä,Ç+Ä* */
300         $"802B 802C 852B 802C 022B 2809 B200 0406"            /* Ä+Ä,Ö+Ä,.+(∆≤... */
301         $"242D 4D53 9552 0153 4983 2784 2880 2997"            /* $-MSïR.SIÉ'Ñ(Ä)ó */
302         $"2800 10B4 0003 0D26 4853 9552 0354 3D22"            /* (..¥...&HSïR.T=" */
303         $"2584 248D 2582 2483 2581 2401 2718 B600"            /* %Ñ$ç%Ç$É%Å$.'.∂. */
304         $"0212 4454 9552 0254 3220 8521 8422 8023"            /* ..DTïR.T2 Ö!Ñ"Ä# */
305         $"8B22 8023 8022 0223 1C04 B700 0138 5595"            /* ã"Ä#Ä".#..∑..8Uï */
306         $"5202 532A 1D85 1E84 1F80 2086 1F80 1E82"            /* R.S*.Ö.Ñ.Ä Ü.Ä.Ç */
307         $"1F80 2001 1C08 B800 0132 5695 5202 5125"            /* .Ä ...∏..2VïR.Q% */
308         $"1B84 1C88 1D80 1E86 1D80 1C81 1D01 1C09"            /* .Ñ.à.Ä.Ü.Ä.Å...∆ */
309         $"B900 012F 5695 5201 5021 8919 941A 0319"            /* π../VïR.P!â.î... */
310         $"1A19 0ABA 0001 2D56 9552 014F 1E89 1687"            /* ..¬∫..-VïR.O.â.á */
311         $"1780 1887 1702 1816 09BB 0001 2A56 9552"            /* .Ä.á....∆ª..*VïR */
312         $"0250 1C13 8B14 8715 8016 8415 0113 07BC"            /* .P..ã.á.Ä.Ñ....º */
313         $"0001 2756 9652 011E 109D 1202 130E 04BD"            /* ..'VñR...ù.....Ω */
314         $"0001 1C56 9552 0254 210E 8B0F 8F10 000B"            /* ...VïR.T!.ã.è... */
315         $"BF00 010E 5095 5202 5524 0B95 0D83 0E01"            /* ø...PïR.U$.ï.É.. */
316         $"0D07 C000 0203 3E55 9452 0256 2B09 9A0B"            /* ..¿...>UîR.V+∆ö. */
317         $"0109 03C2 0002 1654 5393 5202 5535 0698"            /* .∆.¬...TSìR.U5.ò */
318         $"0901 0704 C500 0227 5553 9252 0255 3704"            /* ∆...≈..'USíR.U7. */
319         $"9706 0003 C800 0222 5253 9152 0254 4104"            /* ó...».."RSëR.TA. */
320         $"9503 CC00 021A 4D54 9052 0253 4D09 E500"            /* ï.Ã...MTêR.SM∆Â. */
321         $"0216 4D54 9052 0154 15E6 0002 134B 548F"            /* ..MTêR.T.Ê...KTè */
322         $"5201 5625 E700 0214 4E54 8E52 0155 36E8"            /* R.V%Á...NTéR.U6Ë */
323         $"0002 154C 538D 5202 5348 08E8 0002 184D"            /* ...LSçR.SH.Ë...M */
324         $"538D 5201 5415 E900 021C 5053 8C52 0156"            /* SçR.T.È...PSåR.V */
325         $"2AEA 0001 2353 8C52 0154 3FEB 0001 2D54"            /* *Í..#SåR.T?Î..-T */
326         $"8C52 0150 0FEA 0002 0434 558B 5201 5623"            /* åR.P.Í...4UãR.V# */
327         $"EB00 0208 3C54 8A52 0155 3CEC 0002 0D46"            /* Î...<TäR.U<Ï...F */
328         $"5389 5202 5350 0FEC 0002 134C 5389 5201"            /* SâR.SP.Ï...LSâR. */
329         $"5624 ED00 011C 5189 5201 553D EE00 0127"            /* V$Ì...QâR.U=Ó..' */
330         $"5488 5202 5350 0FED 0002 0435 5588 5201"            /* TàR.SP.Ì...5UàR. */
331         $"5624 EE00 0209 4454 8752 0155 3EEF 0002"            /* V$Ó..∆DTáR.U>Ô.. */
332         $"134D 5387 5201 5010 EF00 011F 5387 5201"            /* .MSáR.P.Ô...SáR. */
333         $"5625 F000 012F 5586 5201 553F F000 0207"            /* V%../UÜR.U?... */
334         $"3E54 8652 0151 10F0 0002 0F4D 5385 5201"            /* >TÜR.Q....MSÖR. */
335         $"5625 F100 011E 5485 5201 553E F100 0203"            /* V%Ò...TÖR.U>Ò... */
336         $"3455 8452 0253 500E F100 020B 4654 8452"            /* 4UÑR.SP.Ò...FTÑR */
337         $"0156 21F2 0001 1951 8452 0155 38F3 0001"            /* .V!Ú...QÑR.U8Û.. */
338         $"2C55 8352 0253 4908 F200 0208 4054 8352"            /* ,UÉR.SI.Ú...@TÉR */
339         $"0153 15F3 0001 134F 8352 0156 27F4 0001"            /* .S.Û...OÉR.V'Ù.. */
340         $"2854 8252 0155 3DF4 0002 0741 5481 5202"            /* (TÇR.U=Ù...ATÅR. */
341         $"5349 08F4 0001 1550 8252 0151 11F5 0001"            /* SI.Ù...PÇR.Q.ı.. */
342         $"2C55 8152 0156 1BF5 0002 0944 5480 5201"            /* ,UÅR.V.ı..∆DTÄR. */
343         $"562A F600 0019 8152 0156 35F7 0005 3456"            /* V*ˆ...ÅR.V5˜..4V */
344         $"5252 553E F700 060E 4B53 5254 4405 F700"            /* RRU>˜...KSRTD.˜. */
345         $"0526 5552 5349 08F7 0005 0842 5453 4E0D"            /* .&URSI.˜...BTSN. */
346         $"F800 0019 8052 0011 F800 0403 3755 5418"            /* ¯...ÄR..¯...7UT. */
347         $"F900 0310 4A57 20FA 0002 1552 2AFB 0001"            /* ˘...JW ˙...R*˚.. */
348         $"3E37 FB00 0125 43FB 0002 0E44 07FA 0002"            /* >7˚..%C˚...D.˙.. */
349         $"0333 0EFB 0001 0F0D FF00 FF00 FF00 FF00"            /* .3.˚....ˇ.ˇ.ˇ.ˇ. */
350         $"FF00 FF00 FF00 FF00 A800 FF00 FF00 B000"            /* ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.®.ˇ.ˇ.∞. */
351         $"0F08 1222 3645 4D56 6063 5A51 473C 2816"            /* ..."6EMV`cZQG<(. */
352         $"0CE8 0019 0416 3764 94B5 CCDD E7E9 EBEC"            /* .Ë....7dîµÃ›ÁÈÎÏ */
353         $"EDEE ECEB EAE8 E2D4 BEA3 7746 200B E000"            /* ÌÓÏÎÍË‚‘æ£wF .‡. */
354         $"0608 2763 A5D0 E6EE 80F5 8AF6 08F5 F4F0"            /* ..'c•–ÊÓÄıäˆ.ıÙ */
355         $"EAD9 B97C 3B0F DB00 061C 64AF DAED F0F2"            /* ÍŸπ|;.€...dØ⁄ÌÚ */
356         $"81F1 8BF0 83F1 05EE E3C1 8432 07D5 0007"            /* ÅÒãÉÒ.Ó„¡Ñ2.’.. */
357         $"0635 87CD E8ED EDEE 97ED 07EE EEED EBDC"            /* .5áÕËÌÌÓóÌ.ÓÓÌ΋ */
358         $"A551 11D1 0007 0333 96D9 E6E9 EAE9 9CE8"            /* •Q.—...3ñŸÊÈÍÈúË */
359         $"06E9 E9E8 E1B8 560E CE00 0628 8CD3 E3E6"            /* .ÈÈË·∏V.Œ..(唄ʠ*/
360         $"E5E4 93E3 80E4 87E3 06E4 E5E4 DEAE 4A07"            /* Â‰ì„ĉá„.‰Â‰fiÆJ. */
361         $"CA00 050D 63C8 DFE1 E196 E084 DF86 E004"            /*  ...c»fl··ñ‡Ñfl܇. */
362         $"E1E0 D791 23C8 0004 2FA0 D8DC DC81 DA06"            /* ·‡◊ë#»../†ÿ‹‹Å⁄. */
363         $"DBDC D9E0 DEE0 E480 DF87 DA00 D990 DA05"            /* €‹Ÿ‡fi‡‰Äflá⁄.Ÿê⁄. */
364         $"DBDC DBC0 5708 C400 0404 54C3 D7D7 80D6"            /* €‹€¿W.ƒ...T√◊◊Ä÷ */
365         $"14D7 DFDF DDA5 45A8 C1A4 7E43 4DB0 DED6"            /* .◊flfl›•E®¡§~CM∞fi÷ */
366         $"D9DD D9D8 D6D5 81D6 82D8 83D6 80D8 80D6"            /* Ÿ›Ÿÿ÷’Å÷ÇÿÉ÷ÄÿÄ÷ */
367         $"80D7 04D6 D7D2 8615 C200 1F0E 75CB D4D3"            /* Ä◊.÷◊“Ü.¬...uÀ‘” */
368         $"D2D2 D6DA D489 563E 1305 131C 130D 0506"            /* ““÷⁄‘âV>........ */
369         $"1E9F E0BA 94B4 C9D7 DBD7 D38B D286 D104"            /* .ü‡∫◊€◊”ã“Ü—. */
370         $"D2D3 D2A3 29C0 0003 1591 CDCF 80CE 06D2"            /* “”“£)¿...ë՜Č.“ */
371         $"9F8E 800F 0805 8500 0D01 1B8B 4311 152B"            /* üéÄ...Ö....ãC..+ */
372         $"4872 A0C4 D7D7 D185 CE84 CD84 CE03 CFD0"            /* Hr†ƒ◊◊—ÖŒÑÕÑŒ.œ– */
373         $"B739 BE00 0318 96CB CA81 C803 D176 100E"            /* ∑9æ...ñÀ Å».—v.. */
374         $"8900 1001 0F06 0000 0206 0C12 2951 86B8"            /* â...........)QÜ∏ */
375         $"D0D1 CCC9 88C8 83CA 05C8 C9CA CCBA 3FBC"            /* –—Ã…à»É .»… Ã∫?º */
376         $"0004 1B98 C7C5 C381 C402 C7B6 1D93 0009"            /* ...ò«≈√Ń.«∂.ì.∆ */
377         $"0207 0F1F 4982 ADC8 CDC7 83C5 84C6 83C5"            /* ....IÇ≠»Õ«É≈Ñ∆É≈ */
378         $"02C7 B842 BA00 0312 91C4 C184 C001 CB87"            /* .«∏B∫...냡ѿ.Àá */
379         $"9600 0801 060E 193A 75B5 C7C1 86C0 86BF"            /* ñ......:uµ«¡Ü¿Üø */
380         $"02C1 B536 B800 030A 7DC1 BC83 BB04 BAC1"            /* .¡µ6∏..¬}¡ºÉª.∫¡ */
381         $"8160 1F99 0007 040D 266E B9C2 BCBD 82BC"            /* Å`.ô....&nπ¬ºΩǺ */
382         $"87BB 03BC C0A8 25B6 0003 0464 BBB9 81B8"            /* áª.º¿®%∂...dªπÅ∏ */
383         $"80B7 04BE 8B0E 0B04 9B00 0402 0C33 96BF"            /* Ä∑.æã...õ....3ñø */
384         $"8FB8 02BC 9715 B500 0239 B2B5 82B4 04B2"            /* è∏.ºó.µ..9≤µÇ¥.≤ */
385         $"B2B4 AD25 A000 0404 1677 BAB4 87B2 01B3"            /* ≤¥≠%†....w∫¥á≤.≥ */
386         $"B382 B402 B873 06B3 0002 1899 B385 B002"            /* ≥Ç¥.∏s.≥...ô≥Ö∞. */
387         $"B764 02A2 0002 0D68 B78E B002 B1B1 43B2"            /* ∑d.¢...h∑é∞.±±C≤ */
388         $"0002 0671 AE85 AC02 ADA8 1CA4 0002 0B72"            /* ...qÆÖ¨.≠®.§...r */
389         $"B381 AB80 AA01 ACAB 84AC 03AA AD9C 1CB1"            /* ≥Å´Ä™.¨´Ñ¨.™≠ú.± */
390         $"0002 31A6 A780 A682 A702 AE6D 02A5 0006"            /* ..1¶ßĶÇß.Æm.•.. */
391         $"1692 ACA7 A8A6 A685 A800 A781 A602 AD69"            /* .í¨ß®¶¶Ö®.ßŶ.≠i */
392         $"04AF 0002 0A7E A681 A282 A301 A629 A600"            /* .Ø..¬~¶Å¢Ç£.¶)¶. */
393         $"0301 2DA1 A381 A280 A386 A202 A4A1 28AF"            /* ..-°£Å¢Ä£Ü¢.§°(Ø */
394         $"0001 3EA2 869E 02A3 7E04 A700 0403 55A6"            /* ..>¢Üû.£~.ß...U¶ */
395         $"9E9E 82A0 869E 03A0 A374 07AD 0002 097C"            /* ûûdžÜû.†£t.≠..∆| */
396         $"9D85 9902 9AA1 35A9 0003 1594 9B98 8899"            /* ùÖô.ö°5©...îõòàô */
397         $"819A 029B 9C28 AD00 012C 9986 9802 9D71"            /* Åö.õú(≠..,ôÜò.ùq */
398         $"05A9 0004 0178 9997 9780 9885 9781 9801"            /* .©...xôóóÄòÖóÅò. */
399         $"9D60 AC00 0304 6897 9184 9202 9586 18AB"            /* ù`¨...hóëÑí.ïÜ.´ */
400         $"0001 4599 8F92 018E 18AB 0003 178B 8F8F"            /* ..Eôèí.é.´...ãèè */
401         $"8490 028E 2501 AB00 020C 7E94 8590 808E"            /* Ñê.é%.´...~îÖêÄé */
402         $"8090 048E 8E8F 9642 AB00 0338 9089 8983"            /* Äê.ééèñB´..8êââÉ */
403         $"8A02 8F5D 01AD 0002 2082 9082 8B82 8A80"            /* ä.è].≠.. ÇêÇãÇäÄ */
404         $"8B80 8A02 8F69 04AA 0001 5D8C 8284 8086"            /* ãÄä.èi.™..]åÇÑÄÜ */
405         $"018C 24AE 0007 0119 618A 8D87 8686 8385"            /* .å$Æ....aäçáÜÜÉÖ */
406         $"8286 0287 8114 A900 020E 7982 8281 0483"            /* ÇÜ.áÅ.©...yÇÇÅ.É */
407         $"8385 7202 AF00 0701 0525 597C 8986 8382"            /* ÉÖr.Ø....%Y|âÜÉÇ */
408         $"8283 8301 892E A900 021E 827F 827E 0380"            /* ÇÉÉ.â.©...Ç.Ç~.Ä */
409         $"8085 4AB2 0007 0105 1232 5876 8382 8480"            /* ÄÖJ≤.....2XvÉÇÑÄ */
410         $"037F 7F83 4AA9 0004 3282 7A7B 7B80 7903"            /* ...ÉJ©..2Çz{{Äy. */
411         $"7A79 7F24 B500 0702 050F 2E5A 797F 7D81"            /* zy.$µ......Zy.}Å */
412         $"7A04 7B79 7F5E 03A8 0001 437E 8077 8176"            /* z.{y.^.®..C~ÄwÅv */
413         $"0277 700B B800 0602 0519 446B 7D79 8176"            /* .wp.∏.....Dk}yÅv */
414         $"0277 6B0B A800 014F 7780 7381 7201 7656"            /* .wk.®..OwÄsÅr.vV */
415         $"BB00 0B01 0309 2F60 7975 7373 746F 0FA8"            /* ª....∆/`yussto.® */
416         $"0001 5672 8170 806F 0174 36BE 0008 0205"            /* ..VrÅpÄo.t6æ.... */
417         $"336C 7370 6F70 17A7 0002 0659 6E81 6B80"            /* 3lspop.ß...YnÅkÄ */
418         $"6A01 6F1C C000 0602 155B 6F6B 6D1B A700"            /* j.o.¿....[okm.ß. */
419         $"0306 586A 6880 6704 6666 6762 07C2 0004"            /* ..XjhÄg.ffgb.¬.. */
420         $"0C57 6A6B 1CA7 0003 0655 6765 8264 0165"            /* .Wjk.ß...UgeÇd.e */
421         $"50C4 0003 1562 681B A700 0204 5063 8161"            /* Pƒ...bh.ß...PcÅa */
422         $"0360 6064 33C4 0003 0139 6718 A800 0148"            /* .``d3ƒ...9g.®..H */
423         $"6082 5E02 5D60 18AE 000A 0414 1E25 2D2C"            /* `Ç^.]`.Æ.¬...%-, */
424         $"2A25 1B10 0786 0005 161E 1310 5E12 A800"            /* *%...Ü......^.®. */
425         $"033E 5E59 5980 5802 5A51 01AB 0006 0B27"            /* .>^YYÄX.ZQ.´...' */
426         $"404E 585A 5C80 5A12 5959 5751 4940 372E"            /* @NXZ\ÄZ.YYWQI@7. */
427         $"2820 202A 4158 5B54 2C50 0EA8 0003 3059"            /* (  *AX[T,P.®..0Y */
428         $"5555 8054 0158 3CAA 0008 0B31 4F57 5655"            /* UUÄT.X<™...1OWVU */
429         $"5455 5580 5680 5502 5656 5780 5809 5757"            /* TUUÄVÄU.VVWÄX∆WW */
430         $"5656 5556 5757 4D07 A800 0122 5680 5203"            /* VVUVWWM.®.."VÄR. */
431         $"5151 5526 A800 0408 2B4B 5452 8151 8352"            /* QQU&®...+KTRÅQÉR */
432         $"8251 8052 8251 0352 5254 3FA9 0000 1581"            /* ÇQÄRÇQ.RRT?©...Å */
433         $"5003 4F4F 5118 A600 020B 2A45 8050 834F"            /* P.OOQ.¶...*EÄPÉO */
434         $"8250 834F 0150 5084 4F01 522E A900 020A"            /* ÇPÉO.PPÑO.R.©..¬ */
435         $"454B 814A 014C 0DA4 0003 1431 454C 824B"            /* EKÅJ.L.§...1ELÇK */
436         $"8D4A 824B 814A 014E 1BAA 0001 324A 8047"            /* çJÇKÅJ.N.™..2JÄG */
437         $"0148 43A2 0006 051E 3947 4847 4682 4885"            /* .HC¢....9GHGFÇHÖ */
438         $"4783 4801 4747 8348 8047 0144 0CAA 0001"            /* GÉH.GGÉHÄG.D.™.. */
439         $"1C48 8145 003C A000 0506 233C 4644 4480"            /* .HÅE.<†...#<FDDÄ */
440         $"4382 4583 4482 4586 4481 4501 4733 AB00"            /* CÇEÉDÇEÜDÅE.G3´. */
441         $"010C 3F80 4101 4232 9F00 021E 3A43 8241"            /* ..?ÄA.B2ü...:CÇA */
442         $"8540 8041 0140 4080 4180 4080 4182 4081"            /* Ö@ÄA.@@ÄAÄ@ÄAÇ@Å */
443         $"4101 4420 AC00 052C 403E 3E40 2C9D 0004"            /* A.D ¨..,@>>@,ù.. */
444         $"0E2F 3F3E 3F82 4080 3E80 3F82 4080 3F80"            /* ./?>?Ç@Ä>Ä?Ç@Ä?Ä */
445         $"3E8B 3F01 3D0C AC00 0513 3D3B 3A3D 249C"            /* >ã?.=.¨...=;:=$ú */
446         $"0005 1436 3B3B 3A3A 803B 823A 8039 823B"            /* ...6;;::Ä;Ç:Ä9Ç; */
447         $"833A 803B 873A 013E 26AD 0005 042E 3837"            /* É:Ä;á:.>&≠....87 */
448         $"3920 9B00 0316 3937 3680 3780 3883 3701"            /* 9 õ...976Ä7Ä8É7. */
449         $"3636 8837 8336 8037 8136 0138 0FAE 0004"            /* 66à7É6Ä7Å6.8.Æ.. */
450         $"1536 3437 1D9A 0001 0A32 8133 8034 0135"            /* .647.ö..¬2Å3Ä4.5 */
451         $"3583 3480 3301 3434 8335 8B34 0136 25AF"            /* 5É4Ä3.44É5ã4.6%Ø */
452         $"0004 0327 3232 1D9A 0001 2732 8130 8031"            /* ...'22.ö..'2Å0Ä1 */
453         $"8032 9B31 0130 0DB0 0003 0E2F 2F20 9900"            /* Ä2õ1.0.∞...// ô. */
454         $"0111 2F88 2D80 2E88 2D82 2E87 2D01 301D"            /* ../à-Ä.à-Ç.á-.0. */
455         $"B200 021B 2D22 9900 0121 2B81 2A84 2B80"            /* ≤...-"ô..!+Å*Ñ+Ä */
456         $"2C82 2B80 2A80 2B80 2C85 2B80 2C02 2B28"            /* ,Ç+Ä*Ä+Ä,Ö+Ä,.+( */
457         $"09B2 0002 0624 2498 0000 0583 2784 2880"            /* ∆≤...$$ò...É'Ñ(Ä */
458         $"2997 2800 10B4 0002 0D26 0497 0001 0E26"            /* )ó(..¥...&.ó...& */
459         $"8524 8D25 8224 8325 8124 0127 18B6 0001"            /* Ö$ç%Ç$É%Å$.'.∂.. */
460         $"1408 9700 0114 2385 2184 2280 238B 2280"            /* ..ó...#Ö!Ñ"Ä#ã"Ä */
461         $"2380 2202 231C 04D2 0001 161F 851E 841F"            /* #Ä".#..“....Ö.Ñ. */
462         $"8020 861F 801E 821F 8020 011C 08D3 0001"            /* Ä Ü.Ä.Ç.Ä ...”.. */
463         $"171D 841C 881D 801E 861D 801C 811D 011C"            /* ..Ñ.à.Ä.Ü.Ä.Å... */
464         $"09D4 0001 151A 8819 941A 0319 1A19 0AD5"            /* ∆‘....à.î.....¬’ */
465         $"0001 1317 8816 8717 8018 8717 0218 1609"            /* ....à.á.Ä.á....∆ */
466         $"D600 0111 158B 1487 1580 1684 1501 1307"            /* ÷....ã.á.Ä.Ñ.... */
467         $"D700 000E 9E12 0213 0E04 D800 010A 108B"            /* ◊...û.....ÿ..¬.ã */
468         $"0F8F 1000 0BDA 0001 080E 950D 830E 010D"            /* .è...⁄....ï.É... */
469         $"07DB 0000 049B 0B01 0903 DD00 9909 0107"            /* .€...õ..∆.›.ô∆.. */
470         $"04DF 0098 0600 03E1 0096 03FF 00FF 00FF"            /* .fl.ò...·.ñ.ˇ.ˇ.ˇ */
471         $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"            /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
472         $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"            /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
473         $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"            /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
474         $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"            /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
475         $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"            /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
476         $"00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF"            /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.ˇ */
477         $"00FF 00FF 00FF 00FF 00BD 0074 386D 6B00"            /* .ˇ.ˇ.ˇ.ˇ.Ω.t8mk. */
478         $"0040 0800 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* .@.............. */
479         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
480         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
481         $"0000 0000 0000 0000 0006 111F 303C 5376"            /* ............0<Sv */
482         $"8893 9E9F 9388 7653 3C2F 1F11 0600 0000"            /* àìûüìàvS</...... */
483         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
484         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
485         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
486         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
487         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
488         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
489         $"0000 0000 0923 4564 819C AEBE C9CF D8E2"            /* ....∆#EdÅúÆæ…œÿ‚ */
490         $"E7EA EDEE E9E6 E1D7 CEC8 BBAC 9A81 6344"            /* ÁÍÌÓÈÊ·◊Œ»ª¨öÅcD */
491         $"2409 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* $∆.............. */
492         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
493         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
494         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
495         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
496         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
497         $"0627 5C92 B9D7 E7ED EFF1 F2F2 F4F6 F7F6"            /* .'\íπ◊ÁÌÔÒÚÚÙˆ˜ˆ */
498         $"F7F7 F6F6 F6F5 F4F2 F0F0 EFED ECEB E9E2"            /* ˜˜ˆˆˆıÙÚÔÌÏÎÈ‚ */
499         $"D2B6 8F5B 2807 0000 0000 0000 0000 0000"            /* “∂è[(........... */
500         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
501         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
502         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
503         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
504         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006 3275"            /* ..............2u */
505         $"B0D7 EBF0 F2F2 F5F7 F9FB FCFD FEFE FEFE"            /* ∞◊ÎÚÚı˜˘˚¸˝˛˛˛˛ */
506         $"FEFF FFFE FEFE FEFE FDFB F9F6 F4F1 EFED"            /* ˛ˇˇ˛˛˛˛˛˝˚˘ˆÙÒÔÌ */
507         $"ECEB EAE4 D0AC 7332 0700 0000 0000 0000"            /* ÏÎ͉–¨s2........ */
508         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
509         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
510         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
511         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
512         $"0000 0000 0000 0000 0000 0022 6AB0 DDEE"            /* ..........."j∞›Ó */
513         $"F2F3 F5F7 F9FC FDFE FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÚÛı˜˘¸˝˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
514         $"FFFF FFFF FFFF FEFE FFFF FFFF FEFD FAF6"            /* ˇˇˇˇˇˇ˛˛ˇˇˇˇ˛˝˙ˆ */
515         $"F1EF EDEC ECEA E7D6 AB69 2200 0000 0000"            /* ÒÔÌÏÏÍÁ÷´i"..... */
516         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
517         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
518         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
519         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
520         $"0000 0000 0000 0000 043E 94D2 EEF3 F4F5"            /* .........>î“ÓÛÙı */
521         $"F6F8 FBFD FFFF FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"            /* ˆ¯˚˝ˇˇ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
522         $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFF"            /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ˇ */
523         $"FEFB F6F1 ECEB ECEC EAE4 CA90 3D04 0000"            /* ˛˚ˆÒÏÎÏÏ͉ ê=... */
524         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
525         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
526         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
527         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
528         $"0000 0000 0000 074F A8E1 F3F5 F5F5 F7FA"            /* .......O®·Ûııı˜˙ */
529         $"FDFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"            /* ˝˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
530         $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"            /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
531         $"FEFE FFFD F9F3 EDEA EBEB EBE8 D8A2 4E08"            /* ˛˛ˇ˝˘ÛÌÍÎÎÎËÿ¢N. */
532         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
533         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
534         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
535         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
536         $"0000 0000 054D B0E8 F4F5 F5F4 F7FB FDFE"            /* .....M∞ËÙııÙ˜˚˝˛ */
537         $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"            /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
538         $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"            /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
539         $"FEFE FEFE FEFE FAF3 ECEA EAEB EAE9 DEA9"            /* ˛˛˛˛˛˛˙ÛÏÍÍÎÍÈfi© */
540         $"4C06 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* L............... */
541         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
542         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
543         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
544         $"0000 003B A8E7 F3F6 F6F4 F7FB FDFE FEFE"            /* ...;®ÁÛˆˆÙ˜˚˝˛˛˛ */
545         $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"            /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
546         $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FDFD"            /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˝˝ */
547         $"FDFD FDFD FDFD FDFD F9F2 EBE9 EAEA EAEA"            /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˘ÚÎÈÍÍÍÍ */
548         $"DCA1 3B00 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ‹°;............. */
549         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
550         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
551         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
552         $"0020 8DE0 F4F6 F6F5 F6F9 FDFE FEFE FEFE"            /* . ç‡Ùˆˆıˆ˘˝˛˛˛˛˛ */
553         $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"            /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
554         $"FEFE FEFE FEFE FEFD FDFD FDFD FDFD FDFD"            /* ˛˛˛˛˛˛˛˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
555         $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD F7EE E9EA EAE9"            /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˜ÓÈÍÍÈ */
556         $"EAE9 D589 2000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ÍÈ’â ........... */
557         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
558         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
559         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004"            /* ................ */
560         $"5CCB F4F6 F6F5 F5F7 FCFE FEFE FEFE FEFE"            /* \ÀÙˆˆıı˜¸˛˛˛˛˛˛˛ */
561         $"FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE"            /* ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
562         $"FEFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD"            /* ˛˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
563         $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFA F3EA EAE9"            /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˙ÛÍÍÈ */
564         $"E9E9 E9E6 C35B 0500 0000 0000 0000 0000"            /* ÈÈÈÊ√[.......... */
565         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
566         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
567         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 239F"            /* ..............#ü */
568         $"EBF5 F6F5 F5F5 F9FE FEFE FEFE FEFE FEFE"            /* Îıˆııı˘˛˛˛˛˛˛˛˛˛ */
569         $"FEFE FFFE FEFE FEFF FFFE FEFE FDFD FDFD"            /* ˛˛ˇ˛˛˛˛ˇˇ˛˛˛˝˝˝˝ */
570         $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD"            /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
571         $"FDFD FDFD FDFD FDFC FCFC FCFC FCF6 ECE9"            /* ˝˝˝˝˝˝˝¸¸¸¸¸¸ˆÏÈ */
572         $"E9E9 E9E9 E9DE 9923 0000 0000 0000 0000"            /* ÈÈÈÈÈfiô#........ */
573         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
574         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
575         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0052 CBF5"            /* .............RÀı */
576         $"F6F6 F5F5 F6FA FEFE FEFE FEFE FEFE FEFF"            /* ˆˆııˆ˙˛˛˛˛˛˛˛˛˛ˇ */
577         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDFD FDFE FDFD"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˝˝˛˝˝ */
578         $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD"            /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ */
579         $"FDFD FDFD FCFC FCFC FCFC FCFC FCFD F8EF"            /* ˝˝˝˝¸¸¸¸¸¸¸¸¸˝¯Ô */
580         $"E9E9 E9E9 E8E9 E7C3 5100 0000 0000 0000"            /* ÈÈÈÈËÈÁ√Q....... */
581         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
582         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
583         $"0000 0000 0000 0000 0000 000B 81E6 F5F6"            /* ............ÅÊıˆ */
584         $"F5F5 F5F6 FBFE FEFE FEFE FEFE FEFE FFFF"            /* ıııˆ˚˛˛˛˛˛˛˛˛˛ˇˇ */
585         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FEFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˛ˇˇˇ */
586         $"FEFE FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFC"            /* ˛˛˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝¸ */
587         $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFA"            /* ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸˙ */
588         $"F0E9 E9E9 E8E8 E9E9 DC7E 0C00 0000 0000"            /* ÈÈÈËËÈÈ‹~...... */
589         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
590         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
591         $"0000 0000 0000 0000 0000 20A7 F1F6 F6F5"            /* .......... ßÒˆˆı */
592         $"F5F5 F6FB FDFD FDFD FDFD FDFE FFFF FFFF"            /* ııˆ˚˝˝˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇ */
593         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
594         $"FFFF FFFF FEFE FDFD FDFD FDFD FCFC FCFC"            /* ˇˇˇˇ˛˛˝˝˝˝˝˝¸¸¸¸ */
595         $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FCFB FBFB"            /* ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚ */
596         $"FAF1 E9E9 E9E8 E8E8 E8E4 A120 0000 0000"            /* ˙ÒÈÈÈËËËˉ° .... */
597         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
598         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
599         $"0000 0000 0000 0000 0034 C4F5 F5F5 F5F5"            /* .........4ƒııııı */
600         $"F5F7 FBFD FDFD FDFD FDFD FDFD FFFF FFFF"            /* ı˜˚˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇ */
601         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
602         $"FFFF FFFF FFFF FFFE FEFD FCFC FCFC FCFC"            /* ˇˇˇˇˇˇˇ˛˛˝¸¸¸¸¸¸ */
603         $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFC FBFB FBFB FBFB"            /* ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˚˚ */
604         $"FBFA F1E8 E9E9 E8E8 E8E9 E8BB 3300 0000"            /* ˚˙ÒËÈÈËËËÈ˪3... */
605         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
606         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
607         $"0000 0000 0000 0000 49D4 F6F5 F4F5 F5F5"            /* ........I‘ˆıÙııı */
608         $"F6FB FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFF FFFF"            /* ˆ˚˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇ */
609         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
610         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFD FCFC FCFC"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝¸¸¸¸ */
611         $"FCFC FCFC FCFC FCFB FBFB FBFB FBFB FBFB"            /* ¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˚˚˚˚˚ */
612         $"FBFB FBEF E8E9 E9E8 E8E7 E8E9 CB47 0000"            /* ˚˚˚ÔËÈÈËËÁËÈÀG.. */
613         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
614         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
615         $"0000 0000 0000 0055 E0F6 F5F4 F5F5 F5F5"            /* .......U‡ˆıÙıııı */
616         $"FAFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFE FEFE FFFF"            /* ˙˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˛˛˛ˇˇ */
617         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
618         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD FCFC"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝¸¸ */
619         $"FCFC FCFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB"            /* ¸¸¸˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ */
620         $"FBFB FAF9 EEE8 E9E8 E8E7 E7E8 E9D5 5400"            /* ˚˚˙˘ÓËÈËËÁÁËÈ’T. */
621         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
622         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
623         $"0000 0000 0000 5EE4 F7F5 F4F4 F5F5 F5F9"            /* ......^‰˜ıÙÙııı˘ */
624         $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FDFF FFFF FFFF"            /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇˇ */
625         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
626         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFD"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝ */
627         $"FCFC FCFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA"            /* ¸¸¸˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙ */
628         $"FAFA FAFA F7EC E9E9 E8E8 E7E7 E8E8 D85C"            /* ˙˙˙˙˜ÏÈÈËËÁÁËËÿ\ */
629         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
630         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
631         $"0000 0000 005E E6F5 F4F4 F4F4 F5F5 F7FD"            /* .....^ÊıÙÙÙÙıı˜˝ */
632         $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFD FFFF FFFF FFFF"            /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇˇˇ */
633         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
634         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
635         $"FDFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA FAFA"            /* ˝˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙˙˙ */
636         $"FAFA FAFA FBF5 E9E9 E9E8 E8E7 E7E8 E8DC"            /* ˙˙˙˙˚ıÈÈÈËËÁÁËË‹ */
637         $"5B00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* [............... */
638         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
639         $"0000 0000 56E5 F6F3 F4F4 F4F5 F5F6 FCFD"            /* ....VˆÛÙÙÙııˆ¸˝ */
640         $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFE FFFF FFFF FFFF"            /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇˇˇ */
641         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
642         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
643         $"FFFD FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA FAFA FAFA"            /* ˇ˝˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙˙˙˙˙ */
644         $"FAFA FAFA FAF9 F0E8 E9E8 E8E7 E7E7 E8E8"            /* ˙˙˙˙˙˘ËÈËËÁÁÁËË */
645         $"DA54 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ⁄T.............. */
646         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
647         $"0000 0048 E1F6 F3F4 F4F4 F4F5 F5F9 FCFD"            /* ...H·ˆÛÙÙÙÙıı˘¸˝ */
648         $"FDFD FDFD FDFD FDFD FDFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˝˝˝˝˝˝˝˝˝ˇˇˇˇˇˇˇ */
649         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
650         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
651         $"FFFF FCFB FBFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAFA"            /* ˇˇ¸˚˚˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙ */
652         $"FAFA FAFA F9F9 F8ED E9E9 E8E8 E7E7 E7E8"            /* ˙˙˙˙˘˘¯ÌÈÈËËÁÁÁË */
653         $"E8D6 4600 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* Ë÷F............. */
654         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
655         $"0000 33D6 F7F3 F3F4 F4F4 F4F5 F7FC FCFC"            /* ..3÷˜ÛÛÙÙÙÙı˜¸¸¸ */
656         $"FCFC FCFD FDFD FDFD FEFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇˇˇˇ */
657         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
658         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
659         $"FFFF FFFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA"            /* ˇˇˇ˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ */
660         $"FAF9 F9F9 F9F9 F9F4 E9E9 E8E8 E8E7 E7E7"            /* ˙˘˘˘˘˘˘ÙÈÈËËËÁÁÁ */
661         $"E7E8 CD32 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ÁËÕ2............ */
662         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
663         $"001F C5F6 F3F3 F3F4 F4F4 F4F5 FBFC FCFC"            /* ..≈ˆÛÛÛÙÙÙÙı˚¸¸¸ */
664         $"FCFC FDFD FDFD FDFD FEFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸˝˝˝˝˝˝˛ˇˇˇˇˇˇˇ */
665         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
666         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
667         $"FFFF FFFE FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA FAF9"            /* ˇˇˇ˛˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘ */
668         $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 EEE8 E9E8 E8E7 E7E7"            /* ˘˘˘˘˘˘˘¯ÓËÈËËÁÁÁ */
669         $"E7E7 EABD 1F00 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ÁÁÍΩ............ */
670         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
671         $"0BA9 F7F3 F3F3 F3F4 F4F4 F4F8 FCFC FCFC"            /* .©˜ÛÛÛÛÙÙÙÙ¯¸¸¸¸ */
672         $"FCFC FCFC FCFC FDFD FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸¸¸¸˝˝ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
673         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
674         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
675         $"FFFF FFFF FCFA FAFA FAFA FAFA FAF9 F9F9"            /* ˇˇˇˇ¸˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘ */
676         $"F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F4EA E9E9 E8E8 E7E7"            /* ˘˘˘˘˘˘¯¯ÙÍÈÈËËÁÁ */
677         $"E7E6 E7EB A20B 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ÁÊÁ΢........... */
678         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
679         $"81F4 F3F2 F3F3 F3F4 F4F4 F5FB FCFC FCFC"            /* ÅÙÛÚÛÛÛÙÙÙı˚¸¸¸¸ */
680         $"FCFC FCFC FCFC FDFE FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸¸¸¸˝˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
681         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
682         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
683         $"FFFF FFFF FEFA FAFA FAFA FAF9 F9F9 F9F9"            /* ˇˇˇˇ˛˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘ */
684         $"F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8EE E8E9 E8E8 E7E7"            /* ˘˘˘˘¯¯¯¯¯ÓËÈËËÁÁ */
685         $"E7E7 E6E7 E87C 0100 0000 0000 0000 0000"            /* ÁÁÊÁË|.......... */
686         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0050"            /* ...............P */
687         $"EBF4 F2F2 F3F3 F3F4 F4F4 F7FC FCFC FCFC"            /* ÎÙÚÚÛÛÛÙÙÙ˜¸¸¸¸¸ */
688         $"FCFC FCFC FCFD FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸¸¸˝˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
689         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
690         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
691         $"FFFF FFFF FFFB FAFA FAF9 F9F9 F9F9 F9F9"            /* ˇˇˇˇˇ˚˙˙˙˘˘˘˘˘˘˘ */
692         $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F8F3 E9E9 E9E8 E8E7"            /* ˘˘¯¯¯¯¯¯¯ÛÈÈÈËËÁ */
693         $"E7E7 E6E6 E9E0 4D00 0000 0000 0000 0000"            /* ÁÁÊÊȇM......... */
694         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 24D8"            /* ..............$ÿ */
695         $"F5F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F4 FAFB FBFC FCFC"            /* ıÚÚÚÛÛÛÙÙÙ˙˚˚¸¸¸ */
696         $"FCFC FCFC FCFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸¸¸˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
697         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
698         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
699         $"FFFF FFFF FFFC FAFA FAF9 F9F9 F9F9 F9F9"            /* ˇˇˇˇˇ¸˙˙˙˘˘˘˘˘˘˘ */
700         $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 EDE9 E9E8 E8E8"            /* ˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜ÌÈÈËËË */
701         $"E7E7 E7E6 E6E9 CF23 0000 0000 0000 0000"            /* ÁÁÁÊÊÈœ#........ */
702         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 AAF9"            /* ..............™˘ */
703         $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F5 FBFB FBFC FCFC"            /* ÒÚÚÚÛÛÛÙÙı˚˚˚¸¸¸ */
704         $"FCFC FCFC FCFE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸¸¸˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
705         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
706         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
707         $"FFFF FFFF FFFE FBF9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9"            /* ˇˇˇˇˇ˛˚˘˘˘˘˘˘˘˘˘ */
708         $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F7F8 F0E9 E9E9 E8E8"            /* ¯¯¯¯¯¯¯¯˜¯ÈÈÈËË */
709         $"E8E7 E7E7 E6E6 EDA3 0500 0000 0000 0000"            /* ËÁÁÁÊÊÌ£........ */
710         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0060 F6F1"            /* .............`ˆÒ */
711         $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F7 FBFB FBFC FCFC"            /* ÒÚÚÚÛÛÛÙÙ˜˚˚˚¸¸¸ */
712         $"FCFC FCFC FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸¸˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
713         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
714         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
715         $"FFFF FFFF FFFF FEFA F9F9 F9F9 F9F9 F8F8"            /* ˇˇˇˇˇˇ˛˙˘˘˘˘˘˘¯¯ */
716         $"F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F7 F5EA E9E9 E8E8"            /* ¯¯¯¯¯¯˜˜˜˜ıÍÈÈËË */
717         $"E8E7 E7E7 E6E6 E6EA 5D00 0000 0000 0000"            /* ËÁÁÁÊÊÊÍ]....... */
718         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 1FD8 F4F1"            /* .............ÿÙÒ */
719         $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F4F9 FBFB FBFB FBFB"            /* ÒÚÚÚÛÛÛÙÙ˘˚˚˚˚˚˚ */
720         $"FCFC FCFC FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸¸˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
721         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
722         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
723         $"FFFF FFFF FFFF FFFE FBF9 F9F9 F9F9 F8F8"            /* ˇˇˇˇˇˇˇ˛˚˘˘˘˘˘¯¯ */
724         $"F8F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F7 F6EC E9E9 E9E8"            /* ¯¯¯¯˜˜˜˜˜˜ˆÏÈÈÈË */
725         $"E8E8 E7E7 E7E6 E6E9 D01F 0000 0000 0000"            /* ËËÁÁÁÊÊÈ–....... */
726         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 96F9 F0F1"            /* ............ñ˘Ò */
727         $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F4 F5FA FBFB FBFB FBFB"            /* ÒÚÚÚÛÛÛÙı˙˚˚˚˚˚˚ */
728         $"FCFC FCFC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
729         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
730         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
731         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD FBF9 F8F8 F8F8"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˚˘¯¯¯¯ */
732         $"F8F8 F7F8 F7F7 F7F7 F7F7 F7EF E9E9 E9E9"            /* ¯¯˜¯˜˜˜˜˜˜˜ÔÈÈÈÈ */
733         $"E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 ED91 0000 0000 0000"            /* ËËÁÁÁÊÊÊÌë...... */
734         $"0000 0000 0000 0000 0000 003C ECF1 F0F1"            /* ...........<ÏÒÒ */
735         $"F1F2 F2F2 F3F3 F3F3 F6FA FBFB FBFB FBFB"            /* ÒÚÚÚÛÛÛÛˆ˙˚˚˚˚˚˚ */
736         $"FCFC FCFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸¸¸˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
737         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
738         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
739         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FCFA F8F8"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˙¯¯ */
740         $"F8F8 F7F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F1 EAE9 E9E9"            /* ¯¯˜˜˜˜˜˜ˆˆˆÒÍÈÈÈ */
741         $"E8E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6E2 3C00 0000 0000"            /* ËËËÁÁÁÊÊÊ‚<..... */
742         $"0000 0000 0000 0000 0000 06B4 F7F0 F0F1"            /* ...........¥˜Ò */
743         $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F7FA FBFB FBFB FBFB"            /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ˜˙˚˚˚˚˚˚ */
744         $"FBFB FBFE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˚˚˚˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
745         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
746         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
747         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸ */
748         $"F9F7 F7F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F4 EAEA E9E9"            /* ˘˜˜˜˜˜˜˜ˆˆˆÙÍÍÈÈ */
749         $"E9E8 E8E8 E7E7 E6E6 E6EB AD07 0000 0000"            /* ÈËËËÁÁÊÊÊÎ≠..... */
750         $"0000 0000 0000 0000 0000 50F2 F0F0 F0F1"            /* ..........PÚÒ */
751         $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F8FA FAFA FAFB FBFB"            /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ¯˙˙˙˙˚˚˚ */
752         $"FBFB FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˚˚˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
753         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
754         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
755         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
756         $"FFFD FAF8 F7F7 F6F6 F6F6 F6F5 EBEA E9E9"            /* ˇ˝˙¯˜˜ˆˆˆˆˆıÎÍÈÈ */
757         $"E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 E94E 0000 0000"            /* ÈËËËÁÁÁÊÊÊÈN.... */
758         $"0000 0000 0000 0000 0009 BCF5 F0F0 F0F1"            /* .........∆ºıÒ */
759         $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F8FA FAFA FAFB FBFB"            /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ¯˙˙˙˙˚˚˚ */
760         $"FBFB FCFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˚˚¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
761         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
762         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
763         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
764         $"FFFF FFFE FBF8 F6F6 F6F6 F6F6 ECEA EAE9"            /* ˇˇˇ˛˚¯ˆˆˆˆˆˆÏÍÍÈ */
765         $"E9E9 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 EBB6 0900 0000"            /* ÈÈËËÁÁÁÊÊÊÎ∂∆... */
766         $"0000 0000 0000 0000 0052 F4F0 EFF0 F0F1"            /* .........RÙÔÒ */
767         $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F9FA FAFA FAFA FBFB"            /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ˘˙˙˙˙˙˚˚ */
768         $"FBFB FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˚˚˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
769         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
770         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
771         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
772         $"FFFF FFFF FFFE FAF6 F6F6 F5F5 EDEA EAE9"            /* ˇˇˇˇˇ˛˙ˆˆˆııÌÍÍÈ */
773         $"E9E9 E8E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6EA 5100 0000"            /* ÈÈËËËÁÁÁÊÊÊÍQ... */
774         $"0000 0000 0000 0000 05B6 F5EF EFF0 F0F0"            /* .........∂ıÔÔ */
775         $"F1F1 F2F2 F2F3 F3F3 F8F9 F9FA FAFA FAFA"            /* ÒÒÚÚÚÛÛÛ¯˘˘˙˙˙˙˙ */
776         $"FAFB FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˙˚˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
777         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
778         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
779         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
780         $"FFFF FFFF FFFF FFFD F7F5 F5F5 EEEA EAEA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇ˝˜ıııÓÍÍÍ */
781         $"E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6EB B005 0000"            /* ÈÈÈËËÁÁÁÊÊÊÎ∞... */
782         $"0000 0000 0000 0000 40EE F0EF EFF0 F0F0"            /* ........@ÓÔÔ */
783         $"F1F1 F1F2 F2F2 F3F3 F8F9 F9FA FAFA FAFA"            /* ÒÒÒÚÚÚÛÛ¯˘˘˙˙˙˙˙ */
784         $"FAFB FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˙˚˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
785         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
786         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
787         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
788         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FEF6 F5F5 EEEA EAEA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇ˛ˆııÓÍÍÍ */
789         $"E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 E63E 0000"            /* ÈÈÈËËËÁÁÁÊÊÊÊ>.. */
790         $"0000 0000 0000 0000 9FF6 EEEF EFF0 F0F0"            /* ........üˆÓÔÔ */
791         $"F1F1 F1F2 F2F2 F3F3 F8F9 F9FA FAFA FAFA"            /* ÒÒÒÚÚÚÛÛ¯˘˘˙˙˙˙˙ */
792         $"FAFC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˙¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
793         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
794         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
795         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
796         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F5F5 EEEB EAEA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ııÓÎÍÍ */
797         $"EAE9 E9E9 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 ED9A 0000"            /* ÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÊÌö.. */
798         $"0000 0000 0000 0021 E1F0 EEEF EFEF F0F0"            /* .......!·ÓÔÔÔ */
799         $"F0F1 F1F2 F2F2 F3F3 F8F9 F9F9 FAFA FAFA"            /* ÒÒÚÚÚÛÛ¯˘˘˘˙˙˙˙ */
800         $"FAFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˙˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
801         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
802         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
803         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
804         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F9F5 EEEB EBEA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˘ıÓÎÎÍ */
805         $"EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E6 E6E6 E7DA 2100"            /* ÍÈÈÈËËËÁÁÊÊÊÁ⁄!. */
806         $"0000 0000 0000 0071 F6EF EEEF EFEF F0F0"            /* .......qˆÔÓÔÔÔ */
807         $"F0F1 F1F1 F2F2 F3F3 F7F9 F9F9 F9F9 F9FA"            /* ÒÒÒÚÚÛÛ˜˘˘˘˘˘˘˙ */
808         $"FAFD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˙˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
809         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
810         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
811         $"FFFF FFFE FDFD FCFB FBFB FBFC FDFE FFFF"            /* ˇˇˇ˛˝˝¸˚˚˚˚¸˝˛ˇˇ */
812         $"FFFF FFFF FFFF FFFC FBFC FDF4 EDEB EBEA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇ¸˚¸˝ÙÌÎÎÍ */
813         $"EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6 E6EE 6E00"            /* ÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÊÓn. */
814         $"0000 0000 0000 07C0 F2EE EEEE EFEF F0F0"            /* .......¿ÚÓÓÓÔÔ */
815         $"F0F1 F1F1 F2F2 F2F3 F7F9 F9F9 F9F9 F9FA"            /* ÒÒÒÚÚÚÛ˜˘˘˘˘˘˘˙ */
816         $"FAFE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˙˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
817         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
818         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
819         $"FEFC FAF9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F8 F7F7 F8F8"            /* ˛¸˙˘˘˘˘¯¯¯˜¯˜˜¯¯ */
820         $"F9F9 FAFB FBF9 F7F5 F5F5 F9F5 EDEB EBEB"            /* ˘˘˙˚˚˘˜ııı˘ıÌÎÎΠ*/
821         $"EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6EA BB07"            /* ÍÍÈÈÈËËËÁÁÁÊÊͪ. */
822         $"0000 0000 0000 34EC EFEE EEEE EFEF F0F0"            /* ......4ÏÔÓÓÓÔÔ */
823         $"F0F1 F1F1 F2F2 F2F3 F6F9 F9F9 F9F9 F9FA"            /* ÒÒÒÚÚÚÛˆ˘˘˘˘˘˘˙ */
824         $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
825         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
826         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸ */
827         $"FAFA F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F7"            /* ˙˙˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜˜ */
828         $"F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3 EDEB EBEB"            /* ˆˆˆıııııÙÙÙÛÌÎÎΠ*/
829         $"EAEA EAE9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6E6 E333"            /* ÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊÊÊ„3 */
830         $"0000 0000 0000 7CF6 EDED EEEE EFEF EFF0"            /* ......|ˆÌÌÓÓÔÔÔ */
831         $"F0F0 F1F1 F2F2 F2F2 F5F8 F8F8 F8F9 F9F9"            /* ÒÒÚÚÚÚı¯¯¯¯˘˘˘ */
832         $"FCFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
833         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
834         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC FAFA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˙˙ */
835         $"FAFA F9F9 F9F8 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7"            /* ˙˙˘˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜˜˜ */
836         $"F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F2 ECEC EBEB"            /* ˆˆˆıııııÙÙÙÚÏÏÎΠ*/
837         $"EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E6 E6E6 EF7B"            /* ÍÍÍÈÈÈËËËÁÁÊÊÊÔ{ */
838         $"0000 0000 0006 BFF2 EDED EEEE EEEF EFF0"            /* ......øÚÌÌÓÓÓÔÔ */
839         $"F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F4F8 F8F8 F8F9 F9F9"            /* ÒÒÒÚÚÚÙ¯¯¯¯˘˘˘ */
840         $"FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
841         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
842         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC FBFA FAFA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˚˙˙˙ */
843         $"F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6"            /* ˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆ */
844         $"F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F5F4 F4F1 ECEC EBEB"            /* ˆˆˆııııııÙÙÒÏÏÎΠ*/
845         $"EBEA EAEA E9E9 E8E8 E8E7 E7E7 E6E6 EABA"            /* ÎÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊÊÍ∫ */
846         $"0600 0000 0029 E6EE EDED EEEE EEEF EFF0"            /* .....)ÊÓÌÌÓÓÓÔÔ */
847         $"F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F3F7 F7F8 F8F9 F9F9"            /* ÒÒÒÚÚÚÛ˜˜¯¯˘˘˘ */
848         $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
849         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
850         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FEFC FBFB FBFB FAFA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¸˚˚˚˚˙˙ */
851         $"FAF9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F6F6"            /* ˙˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆ */
852         $"F6F6 F6F6 F5F5 F4F4 F4F4 F4F0 ECEC ECEB"            /* ˆˆˆˆııÙÙÙÙÙÏÏÏΠ*/
853         $"EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6 E7DF"            /* ÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÁfl */
854         $"2800 0000 0063 F5EC EDED EDEE EEEE EFEF"            /* (....cıÏÌÌÌÓÓÓÔÔ */
855         $"F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F3F6 F7F8 F8F8 F9F9"            /* ÒÒÒÚÚÛˆ˜¯¯¯˘˘ */
856         $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
857         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
858         $"FFFF FFFF FFFF FDFC FCFB FBFB FAFA FAFA"            /* ˇˇˇˇˇˇ˝¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
859         $"FAF9 F9F9 F9F9 F9F8 F8F7 F7F7 F7F7 F7F6"            /* ˙˘˘˘˘˘˘¯¯˜˜˜˜˜˜ˆ */
860         $"F6F6 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3EF ECEC ECEB"            /* ˆˆıııııÙÙÙÛÔÏÏÏΠ*/
861         $"EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6 E6EF"            /* ÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁÁÊÊÔ */
862         $"6000 0000 009E F4EC EDED EDEE EEEE EFEF"            /* `....ûÙÏÌÌÌÓÓÓÔÔ */
863         $"F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F5 F7F8 F8F8 F8F9"            /* ÒÒÒÚÚÚı˜¯¯¯¯˘ */
864         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
865         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
866         $"FFFF FFFF FDFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAFA"            /* ˇˇˇˇ˝¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
867         $"FAFA F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F6F6 F6F6"            /* ˙˙˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜ˆˆˆˆ */
868         $"F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F2ED EDEC ECEB"            /* ˆˆıııÙÙÙÙÙÚÌÌÏÏΠ*/
869         $"EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E7E7 E7E6 E6EE"            /* ÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊÓ */
870         $"9B00 0000 0BCB F0EC ECED EDEE EEEE EFEF"            /* õ....ÀÏÏÌÌÓÓÓÔÔ */
871         $"EFF0 F0F0 F1F1 F2F2 F2F4 F7F7 F8F8 F8F9"            /* ÔÒÒÚÚÚÙ˜˜¯¯¯˘ */
872         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
873         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
874         $"FFFF FEFD FCFC FCFC FCFC FBFB FBFA FAFA"            /* ˇˇ˛˝¸¸¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙ */
875         $"FAFA F9F9 F9F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F6 F6F6"            /* ˙˙˘˘˘¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆ */
876         $"F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F0ED EDEC ECEC"            /* ˆˆıııÙÙÙÙÙÌÌÏÏÏ */
877         $"EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E6 E6EA"            /* ÎÎÍÍÍÈÈÈËËËÁÁÊÊÍ */
878         $"C50B 0000 2BE6 EDEC ECED EDED EEEE EEEF"            /* ≈...+ÊÌÏÏÌÌÌÓÓÓÔ */
879         $"EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F6F7 F7F7 F7FA"            /* ÔÒÒÒÚÚÚˆ˜˜˜˜˙ */
880         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
881         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
882         $"FFFE FDFD FDFC FCFC FCFC FBFB FBFA FAFA"            /* ˇ˛˝˝˝¸¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙ */
883         $"F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F6 F6F6"            /* ˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆˆ */
884         $"F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3 F0ED EDED ECEC"            /* ıııııÙÙÙÛÛÌÌÌÏÏ */
885         $"EBEB EBEA EAEA E9E9 E8E8 E8E7 E7E7 E6E7"            /* ÎÎÎÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊÁ */
886         $"E129 0000 55F3 EBEC ECEC EDED EEEE EEEF"            /* ·)..UÛÎÏÏÏÌÌÓÓÓÔ */
887         $"EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F4F7 F7F7 F7FA"            /* ÔÒÒÒÚÚÚÙ˜˜˜˜˙ */
888         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
889         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
890         $"FEFE FDFD FDFC FCFC FBFB FBFB FBFA FAFA"            /* ˛˛˝˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˙˙˙ */
891         $"F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F7F7 F7F7 F7F7 F6F6"            /* ˘˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜˜ˆˆ */
892         $"F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4F1 EEED EDED ECEC"            /* ıııÙÙÙÙÙÙÒÓÌÌÌÏÏ */
893         $"ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7 E6E6"            /* ÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊÊ */
894         $"EE52 0000 81F5 EBEC ECEC EDED EDEE EEEF"            /* ÓR..ÅıÎÏÏÏÌÌÌÓÓÔ */
895         $"EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F3F6 F6F7 F7FA"            /* ÔÔÒÒÒÚÚÛˆˆ˜˜˙ */
896         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
897         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛ */
898         $"FEFE FEFD FDFC FCFC FBFB FBFB FBFB FAFA"            /* ˛˛˛˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˚˙˙ */
899         $"F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F6F6"            /* ˘˘˘˘˘˘¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆ */
900         $"F6F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4EF EEED EDED ECEC"            /* ˆııÙÙÙÙÙÙÔÓÌÌÌÏÏ */
901         $"ECEB EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6"            /* ÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁÁÊ */
902         $"F07E 0000 A7F3 EBEB ECEC EDED EDEE EEEE"            /* ~..ßÛÎÎÏÏÌÌÌÓÓÓ */
903         $"EFEF EFF0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F4 F6F7 F7FA"            /* ÔÔÔÒÒÒÚÚÚÙˆ˜˜˙ */
904         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
905         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFE"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˛ */
906         $"FEFE FEFD FDFD FCFC FCFB FBFB FBFB FAFA"            /* ˛˛˛˝˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˙˙ */
907         $"FAF9 F9F8 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F5F5"            /* ˙˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆıı */
908         $"F5F5 F5F5 F4F4 F3F3 F2EE EEEE EDED EDEC"            /* ııııÙÙÛÛÚÓÓÓÌÌÌÏ */
909         $"ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E8 E8E8 E7E7 E7E6"            /* ÏÎÎÎÍÍÍÈÈËËËÁÁÁÊ */
910         $"EDA4 0007 C6EF EBEB ECEC ECED EDED EEEE"            /* Ì§..∆ÔÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓ */
911         $"EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F2F2 F2F3 F5F6 F7FA"            /* ÔÔÔÒÒÚÚÚÛıˆ˜˙ */
912         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
913         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FEFE"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˛˛ */
914         $"FEFE FEFD FDFD FCFC FCFB FBFB FBFB FAFA"            /* ˛˛˛˝˝˝¸¸¸˚˚˚˚˚˙˙ */
915         $"FAF9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5"            /* ˙˘˘˘¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆı */
916         $"F5F5 F5F5 F4F4 F4F3 F0EE EEEE EDED EDEC"            /* ııııÙÙÙÛÓÓÓÌÌÌÏ */
917         $"ECEC EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E7E7 E7E6"            /* ÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁÊ */
918         $"EBC3 0716 D9ED EBEB EBEC ECED EDED EEEE"            /* Î√..ŸÌÎÎÎÏÏÌÌÌÓÓ */
919         $"EEEF EFEF F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F4F6 F6F9"            /* ÓÔÔÔÒÒÒÚÚÚÙˆˆ˘ */
920         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
921         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEFD FDFD"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝ */
922         $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAFA"            /* ˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
923         $"FAF9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F5"            /* ˙˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆˆı */
924         $"F5F5 F4F4 F4F4 F4F2 EFEF EEEE EEED EDEC"            /* ııÙÙÙÙÙÚÔÔÓÓÓÌÌÏ */
925         $"ECEC EBEB EBEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7 E7E7"            /* ÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁÁ */
926         $"E8D6 162B E7EB EBEB EBEC ECEC EDED EDEE"            /* Ë÷.+ÁÎÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓ */
927         $"EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F2 F2F2 F3F5 F6F8"            /* ÓÔÔÔÒÒÚÚÚÛıˆ¯ */
928         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
929         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDFD FDFD"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˝˝˝ */
930         $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAFA"            /* ˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˙ */
931         $"FAF9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F6F6 F6F5"            /* ˙˘˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜ˆˆˆı */
932         $"F5F5 F4F4 F4F3 F3F0 EFEF EEEE EEED EDED"            /* ııÙÙÙÛÛÔÔÓÓÓÌÌÌ */
933         $"ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7 E7E7"            /* ÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁÁ */
934         $"E7E3 2A42 EEEA EAEB EBEB ECEC EDED EDEE"            /* Á„*BÓÍÍÎÎÎÏÏÌÌÌÓ */
935         $"EEEE EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F3 F5F7"            /* ÓÓÔÔÒÒÒÚÚÚÛı˜ */
936         $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
937         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDFD FDFD"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˝˝˝ */
938         $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"            /* ˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
939         $"F9F9 F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F6F5"            /* ˘˘˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆı */
940         $"F5F5 F4F4 F4F3 F1F0 EFEF EEEE EEED EDED"            /* ııÙÙÙÛÒÔÔÓÓÓÌÌÌ */
941         $"ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7"            /* ÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËËÁÁ */
942         $"E7EA 4153 F2EA EAEB EBEB ECEC ECED EDEE"            /* ÁÍASÚÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÓ */
943         $"EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F3 F4F5"            /* ÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÛÙı */
944         $"FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
945         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FDFD FDFD"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝˝ */
946         $"FDFD FDFD FDFD FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"            /* ˝˝˝˝˝˝¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
947         $"F9F9 F9F9 F9F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5"            /* ˘˘˘˘˘¯¯˜˜˜ˆˆˆııı */
948         $"F5F5 F5F4 F4F2 F0F0 EFEF EFEE EEEE EDED"            /* ıııÙÙÚÔÔÔÓÓÓÌÌ */
949         $"ECEC ECEB EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8 E7E7"            /* ÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁÁ */
950         $"E7EE 5274 F1EA EAEA EBEB EBEC ECED EDED"            /* ÁÓRtÒÍÍÍÎÎÎÏÏÌÌÌ */
951         $"EEEE EEEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2 F3F4"            /* ÓÓÓÔÔÒÒÒÚÚÚÛÙ */
952         $"FCFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
953         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FDFD FDFD"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝˝ */
954         $"FDFD FDFD FDFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"            /* ˝˝˝˝˝¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
955         $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F6 F6F5 F5F5"            /* ˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆııı */
956         $"F4F4 F4F4 F3F1 F0F0 EFEF EFEE EEEE EDED"            /* ÙÙÙÙÛÒÔÔÔÓÓÓÌÌ */
957         $"EDEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E7E7"            /* ÌÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁÁ */
958         $"E7EE 73A7 EEE9 EAEA EBEB EBEC ECEC EDED"            /* ÁÓsßÓÈÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌ */
959         $"EDEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F3F3"            /* ÌÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÛÛ */
960         $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
961         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE FDFD FDFD"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˝˝˝˝ */
962         $"FDFD FDFD FDFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"            /* ˝˝˝˝˝¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
963         $"F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5"            /* ˘˘¯¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆıı */
964         $"F4F4 F4F3 F1F1 F0F0 F0EF EFEE EEEE EDED"            /* ÙÙÙÛÒÒÔÔÓÓÓÌÌ */
965         $"EDEC ECEC EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7"            /* ÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËËÁ */
966         $"E7EB A5C2 ECE9 EAEA EAEB EBEC ECEC EDED"            /* ÁΕ¬ÏÈÍÍÍÎÎÏÏÏÌÌ */
967         $"EDEE EEEE EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F2F3"            /* ÌÓÓÓÔÔÒÒÒÚÚÚÛ */
968         $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
969         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD FCFC FCFC"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝¸¸¸¸ */
970         $"FCFC FCFC FCFC FCFC FCFB FBFB FAFA FAF9"            /* ¸¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˙˙˙˘ */
971         $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5"            /* ˘˘¯¯¯˜˜˜˜˜˜ˆˆˆıı */
972         $"F4F4 F4F2 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE EDED"            /* ÙÙÙÚÒÒÔÔÔÓÓÌÌ */
973         $"EDEC ECEC EBEB EBEA EAE9 E9E9 E8E8 E8E7"            /* ÌÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËËÁ */
974         $"E7E9 BFD1 EBE9 E9EA EAEB EBEB ECEC ECED"            /* ÁÈø—ÎÈÈÍÍÎÎÎÏÏÏÌ */
975         $"EDED EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F2"            /* ÌÌÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÚ */
976         $"FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
977         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FCFC FCFC"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸¸¸¸¸ */
978         $"FCFC FCFC FCFC FCFC FBFB FBFB FAFA FAF9"            /* ¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˙˙˙˘ */
979         $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F6F6 F5F5"            /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆˆıı */
980         $"F5F4 F3F2 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE EEED"            /* ıÙÛÚÒÒÔÔÔÓÓÓÌ */
981         $"EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E8E8 E8E7"            /* ÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈËËËÁ */
982         $"E7E9 CEE1 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECED"            /* ÁÈŒ·ÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÌ */
983         $"EDED EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F2 F2F2"            /* ÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÚÚÚ */
984         $"FAFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˙ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
985         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FCFC FCFC"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸¸¸¸¸ */
986         $"FCFC FCFC FCFC FCFC FBFB FBFB FAFA FAF9"            /* ¸¸¸¸¸¸¸¸˚˚˚˚˙˙˙˘ */
987         $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5 F5F5"            /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆııııı */
988         $"F5F3 F2F2 F1F1 F1F0 F0EF EFEF EEEE EEED"            /* ıÛÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓÌ */
989         $"EDED ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E7"            /* ÌÌÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËËÁ */
990         $"E7E7 DFE1 E9E9 E9E9 EAEA EBEB EBEC ECEC"            /* ÁÁfl·ÈÈÈÈÍÍÎÎÎÏÏÏ */
991         $"EDED EDEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F1"            /* ÌÌÌÓÓÔÔÔÒÒÒÚÒ */
992         $"F9FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
993         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FBFB FBFB"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸˚˚˚˚ */
994         $"FBFB FBFB FBFB FBFB FBFB FBFA FAFA FAF9"            /* ˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˙˙˙˙˘ */
995         $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5 F4F4"            /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆıııÙÙ */
996         $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EEEE EEED"            /* ÛÚÚÚÒÒÒÔÔÓÓÓÌ */
997         $"EDED ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8 E8E8"            /* ÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËËË */
998         $"E7E7 E0D0 EAE9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC"            /* ÁÁ‡–ÍÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏ */
999         $"EDED EDEE EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F2F1"            /* ÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÚÒ */
1000         $"F9FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1001         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFB FAFB FBFB"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚˙˚˚˚ */
1002         $"FBFB FBFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAFA FAF9"            /* ˚˚˚˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘ */
1003         $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F5 F5F5 F4F3"            /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆıııÙÛ */
1004         $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEED"            /* ÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÌ */
1005         $"EDED ECEC ECEB EBEB EAEA E9E9 E9E8 E8E8"            /* ÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËËË */
1006         $"E7E8 D2C1 EBE8 E9E9 E9EA EAEB EBEB ECEC"            /* ÁË“¡ÎËÈÈÈÍÍÎÎÎÏÏ */
1007         $"ECED EDED EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F1"            /* ÏÌÌÌÓÓÔÔÔÒÒÒÒ */
1008         $"F7FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1009         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFB FAFA FAFB"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚˙˙˙˚ */
1010         $"FBFB FBFB FAFA FAFA FAFA FAF9 F9F9 F9F9"            /* ˚˚˚˚˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘ */
1011         $"F9F9 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F5F5 F4F3"            /* ˘˘¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆııÙÛ */
1012         $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEEE"            /* ÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
1013         $"EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8"            /* ÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËË */
1014         $"E7EA C2A6 EDE8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC"            /* Áͬ¶ÌËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏ */
1015         $"ECED EDED EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1"            /* ÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÒ */
1016         $"F4FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* Ùˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1017         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FAFA FAFA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸˙˙˙˙ */
1018         $"FAFA FAFA FAFA FAFA FAFA F9F9 F9F9 F8F8"            /* ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘¯¯ */
1019         $"F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F6F6 F6F6 F4F4 F4F3"            /* ¯¯¯¯¯˜˜˜ˆˆˆˆÙÙÙÛ */
1020         $"F3F3 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEEE"            /* ÛÛÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
1021         $"EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8"            /* ÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈËË */
1022         $"E7EC A073 F0E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEC"            /* ÁφsËËÈÈÈÍÍÍÎÎÏ */
1023         $"ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFF0 F0F1 F1F1"            /* ÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒÒÒ */
1024         $"F2FC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* Ú¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1025         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFC FAFA FAFA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸˙˙˙˙ */
1026         $"FAFA FAFA FAFA FAFA FAF9 F9F9 F9F9 F8F8"            /* ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘¯¯ */
1027         $"F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F6F6 F6F5 F4F4 F4F3"            /* ¯¯˜˜˜ˆˆˆˆˆˆıÙÙÙÛ */
1028         $"F3F3 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEE EEEE"            /* ÛÛÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
1029         $"EDED EDEC ECEC EBEB EAEA EAE9 E9E9 E8E8"            /* ÌÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈËË */
1030         $"E8EF 7752 EFE8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB"            /* ËÔwRÔËËÈÈÈÍÍÍÎÎΠ*/
1031         $"ECEC ECED EDED EEEE EFEF EFF0 F0F0 F1F1"            /* ÏÏÏÌÌÌÓÓÔÔÔÒÒ */
1032         $"F1F6 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* Òˆˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1033         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F9F9 FAFA"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˘˘˙˙ */
1034         $"FAFA FAFA FAFA FAFA F9F9 F9F9 F9F9 F8F8"            /* ˙˙˙˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘˘¯¯ */
1035         $"F8F8 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"            /* ¯¯˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
1036         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 EFEF EFEE EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓÓ */
1037         $"EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAE9 E9E9 E8E8"            /* ÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÈÈÈËË */
1038         $"E8F0 5641 EBE8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB"            /* ËVAÎËËËÈÈÈÍÍÍÎΠ*/
1039         $"EBEC ECED EDED EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1"            /* ÎÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÒ */
1040         $"F1F1 F9FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒ˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1041         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F9F9 F9F9"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˘˘˘˘ */
1042         $"F9FA FAFA FAFA F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 F8F8"            /* ˘˙˙˙˙˙˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯ */
1043         $"F8F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"            /* ¯˜˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
1044         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1045         $"EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"            /* ÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1046         $"E8EC 402A E4E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB"            /* ËÏ@*‰ËËËÈÈÈÍÍÍÎΠ*/
1047         $"EBEC ECEC EDED EDEE EEEE EFEF F0F0 F0F1"            /* ÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÒ */
1048         $"F1F1 F1F8 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÒ¯ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1049         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE F9F9 F9F9"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛˘˘˘˘ */
1050         $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8"            /* ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯ */
1051         $"F8F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"            /* ¯˜˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
1052         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1053         $"EEED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"            /* ÓÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1054         $"E9E5 2C16 D7E9 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB"            /* ÈÂ,.◊ÈËËËÈÈÈÍÍÍΠ*/
1055         $"EBEB ECEC ECED EDEE EEEE EFEF EFF0 F0F0"            /* ÎÎÏÏÏÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1056         $"F1F1 F1F1 F6FE FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÒÒˆ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1057         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F9F9 F9F9"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˘˘˘˘ */
1058         $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F8 F8F8 F8F8"            /* ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯ */
1059         $"F8F7 F7F7 F7F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F3"            /* ¯˜˜˜˜ˆˆˆııııÙÙÙÛ */
1060         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1061         $"EEED EDED ECEC EBEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"            /* ÓÌÌÌÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1062         $"EAD9 1907 C4EC E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEB"            /* ÍŸ..ƒÏÁËËËÈÈÈÍÍΠ*/
1063         $"EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF EFEF F0F0"            /* ÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1064         $"F0F1 F1F1 F2F5 FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÒÚı˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1065         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FAF8 F8F9"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙¯¯˘ */
1066         $"F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F8"            /* ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯¯ */
1067         $"F7F7 F7F7 F6F6 F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3"            /* ˜˜˜˜ˆˆˆˆıııÙÙÙÙÛ */
1068         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1069         $"EEED EDED ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1070         $"EDC4 0700 A5EE E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA"            /* Ìƒ..•ÓÁËËËÈÈÈÍÍÍ */
1071         $"EBEB EBEC ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFF0"            /* ÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1072         $"F0F0 F1F1 F2F2 F5FE FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÚÚı˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1073         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FBF8 F8F8"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚¯¯¯ */
1074         $"F8F8 F9F9 F9F9 F9F9 F8F8 F8F8 F8F8 F8F7"            /* ¯¯˘˘˘˘˘˘¯¯¯¯¯¯¯˜ */
1075         $"F7F7 F7F7 F6F6 F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3"            /* ˜˜˜˜ˆˆˆˆıııÙÙÙÙÛ */
1076         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1077         $"EEED EDED ECEC ECEB EBEA EAEA E9E9 E9E8"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÍÍÍÈÈÈË */
1078         $"EFA9 0000 7EF0 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA"            /* Ô©..~ÁÁËËËÈÈÈÍÍ */
1079         $"EAEB EBEB ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFF0"            /* ÍÎÎÎÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1080         $"F0F0 F1F1 F1F2 F2F5 FEFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÒÚÚı˛ˇˇˇˇˇˇˇ */
1081         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDF8 F8F8"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝¯¯¯ */
1082         $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7"            /* ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯˜˜ */
1083         $"F7F7 F7F6 F6F6 F6F6 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3"            /* ˜˜˜ˆˆˆˆˆıııÙÙÙÙÛ */
1084         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1085         $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E8"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈË */
1086         $"F282 0000 53EE E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 EAEA"            /* ÚÇ..SÓÁÁÁËËËÈÈÍÍ */
1087         $"EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF EFEF"            /* ÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔ */
1088         $"EFF0 F0F1 F1F1 F2F2 F6FF FFFF FFFF FFFF"            /* ÔÒÒÒÚÚˆˇˇˇˇˇˇˇ */
1089         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FEF8 F8F8"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˛¯¯¯ */
1090         $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7"            /* ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯˜˜˜ */
1091         $"F7F7 F7F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3"            /* ˜˜˜ˆˆˆˆııııÙÙÙÛÛ */
1092         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1093         $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9E9"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÈ */
1094         $"EF53 0000 2AE1 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9EA"            /* ÔS..*·ÁÁÁËËËÈÈÈÍ */
1095         $"EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDEE EEEE EFEF"            /* ÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔ */
1096         $"EFEF F0F0 F1F1 F1F2 F1F6 FFFF FFFF FFFF"            /* ÔÔÒÒÒÚÒˆˇˇˇˇˇˇ */
1097         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF9 F7F7"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˘˜˜ */
1098         $"F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F8F8 F7F7 F7F7"            /* ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯˜˜˜˜ */
1099         $"F7F7 F6F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3"            /* ˜˜ˆˆˆˆˆııııÙÙÙÛÛ */
1100         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1101         $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9EA"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÍ */
1102         $"E42B 0000 0BC6 EAE7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9"            /* ‰+...∆ÍÁÁÁËËËÈÈÈ */
1103         $"EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF"            /* ÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔ */
1104         $"EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F7FF FFFF FFFF"            /* ÔÔÒÒÒÚÚ˜ˇˇˇˇˇ */
1105         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFB F7F7"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚˜˜ */
1106         $"F7F7 F7F7 F8F8 F8F8 F8F7 F7F7 F7F7 F7F7"            /* ˜˜˜˜¯¯¯¯¯˜˜˜˜˜˜˜ */
1107         $"F7F6 F6F6 F6F6 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F3F3"            /* ˜ˆˆˆˆˆıııııÙÙÙÛÛ */
1108         $"F3F3 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÛÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1109         $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9EE"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÓ */
1110         $"C90B 0000 009B EEE6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9"            /* …....õÓÊÁÁÁËËËÈÈ */
1111         $"E9EA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE EEEF"            /* ÈÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓÔ */
1112         $"EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F9 FFFF FFFF"            /* ÔÔÔÒÒÒÚÚ˘ˇˇˇˇ */
1113         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD F7F7"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝˜˜ */
1114         $"F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7"            /* ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ */
1115         $"F6F6 F6F6 F6F6 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F3F3"            /* ˆˆˆˆˆˆııııÙÙÙÙÛÛ */
1116         $"F3F2 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1117         $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9F1"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÒ */
1118         $"9D00 0000 0060 EFE6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9"            /* ù....`ÔÊÁÁÁËËËÈÈ */
1119         $"E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDEE EEEE"            /* ÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓÓ */
1120         $"EFEF EFEF F0F0 F1F1 F1F1 F2F2 FAFF FFFF"            /* ÔÔÔÔÒÒÒÒÚÚ˙ˇˇˇ */
1121         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF F8F7"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¯˜ */
1122         $"F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F6"            /* ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆ */
1123         $"F6F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F3F3"            /* ˆˆˆˆˆıııııÙÙÙÙÛÛ */
1124         $"F3F2 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1125         $"EEED EDED ECEC ECEB EBEB EAEA EAE9 E9F1"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÈÈÒ */
1126         $"6200 0000 0027 DFE7 E6E7 E7E7 E8E8 E8E9"            /* b....'flÁÊÁÁÁËËËÈ */
1127         $"E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EEEE"            /* ÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓÓ */
1128         $"EEEF EFEF EFF0 F0F1 F1F1 F2F2 F2FB FFFF"            /* ÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚÚ˚ˇˇ */
1129         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FAF6"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙ˆ */
1130         $"F6F6 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F7 F7F6 F6F6"            /* ˆˆ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ˆˆˆ */
1131         $"F6F6 F6F6 F6F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3 F3F3"            /* ˆˆˆˆˆııııÙÙÙÙÛÛÛ */
1132         $"F3F2 F2F2 F2F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1133         $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA EAE5"            /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÍ */
1134         $"2B00 0000 0005 B9EB E6E6 E7E7 E7E8 E8E9"            /* +.....πÎÊÊÁÁÁËËÈ */
1135         $"E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED EDEE"            /* ÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÌÓ */
1136         $"EEEE EFEF EFEF F0F0 F1F1 F1F2 F2F3 FDFF"            /* ÓÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚÛ˝ˇ */
1137         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FDF6"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ˆ */
1138         $"F6F6 F6F6 F6F6 F6F7 F7F6 F6F6 F6F6 F6F6"            /* ˆˆˆˆˆˆˆ˜˜ˆˆˆˆˆˆˆ */
1139         $"F6F6 F6F6 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F3 F3F3"            /* ˆˆˆˆıııııÙÙÙÙÛÛÛ */
1140         $"F3F2 F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÛÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1141         $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA EFBE"            /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÔæ */
1142         $"0700 0000 0000 79EF E6E6 E7E7 E7E8 E8E8"            /* ......yÔÊÊÁÁÁËËË */
1143         $"E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDEE"            /* ÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÓ */
1144         $"EEEE EEEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2 F4FE"            /* ÓÓÓÔÔÔÒÒÒÚÚÙ˛ */
1145         $"FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF7"            /* ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˜ */
1146         $"F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6"            /* ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ */
1147         $"F6F6 F5F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3"            /* ˆˆııııııÙÙÙÙÙÛÛÛ */
1148         $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÚÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1149         $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA F27B"            /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍÚ{ */
1150         $"0000 0000 0000 32E3 E6E6 E6E7 E7E7 E8E8"            /* ......2„ÊÊÊÁÁÁËË */
1151         $"E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED EDED"            /* ËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌ */
1152         $"EEEE EEEF EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F2 F2F5"            /* ÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚı */
1153         $"FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFA"            /* ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙ */
1154         $"F5F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6"            /* ıˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ */
1155         $"F6F5 F5F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3"            /* ˆıııııııÙÙÙÙÛÛÛÛ */
1156         $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÚÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1157         $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAEA E836"            /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÍË6 */
1158         $"0000 0000 0000 07BA EAE6 E6E6 E7E7 E7E8"            /* .......∫ÍÊÊÊÁÁÁË */
1159         $"E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC EDED"            /* ËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌ */
1160         $"EDEE EEEE EFEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1 F2F2"            /* ÌÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒÚÚ */
1161         $"F7FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFD"            /* ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ */
1162         $"F5F5 F5F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F6 F6F5"            /* ıııˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆı */
1163         $"F5F5 F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3"            /* ıııııııÙÙÙÙÙÛÛÛÛ */
1164         $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1165         $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAF0 B907"            /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍπ. */
1166         $"0000 0000 0000 006D EEE6 E6E6 E7E7 E7E8"            /* .......mÓÊÊÊÁÁÁË */
1167         $"E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECED"            /* ËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÌ */
1168         $"EDED EEEE EEEF EFEF EFF0 F0F0 F1F1 F1F1"            /* ÌÌÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒÒ */
1169         $"F2F9 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* Ú˘ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1170         $"F7F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"            /* ˜ııııııııııııııı */
1171         $"F5F5 F5F5 F5F5 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F2"            /* ııııııÙÙÙÙÙÛÛÛÛÚ */
1172         $"F2F2 F2F2 F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EEEE"            /* ÚÚÚÚÒÒÒÔÔÔÓÓ */
1173         $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EAF2 6700"            /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÍÚg. */
1174         $"0000 0000 0000 0020 D9E7 E6E6 E6E7 E7E7"            /* ....... ŸÁÊÊÊÁÁÁ */
1175         $"E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC ECED"            /* ËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏÌ */
1176         $"EDED EDEE EEEE EFEF EFEF F0F0 F0F1 F1F1"            /* ÌÌÌÓÓÓÔÔÔÔÒÒÒ */
1177         $"F1F2 FBFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÚ˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1178         $"F9F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"            /* ˘ııııııııııııııı */
1179         $"F5F5 F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F2"            /* ıııııÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÚ */
1180         $"F2F2 F2F1 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"            /* ÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
1181         $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA EDDB 1E00"            /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÌ€.. */
1182         $"0000 0000 0000 0000 9AED E5E6 E6E6 E7E7"            /* ........öÌÂÊÊÊÁÁ */
1183         $"E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC ECEC"            /* ÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏÏ */
1184         $"EDED EDEE EEEE EEEF EFEF EFF0 F0F0 F1F1"            /* ÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÒÒ */
1185         $"F1F1 F3FD FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÛ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1186         $"FDF4 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"            /* ˝Ùıııııııııııııı */
1187         $"F5F5 F5F4 F4F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3 F3F2"            /* ıııÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÚ */
1188         $"F2F2 F2F1 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"            /* ÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
1189         $"EEED EDED EDEC ECEC EBEB EBEA F299 0000"            /* ÓÌÌÌÌÏÏÏÎÎÎÍÚô.. */
1190         $"0000 0000 0000 0000 3DE6 E5E6 E6E6 E7E7"            /* ........=ÊÂÊÊÊÁÁ */
1191         $"E7E8 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB ECEC"            /* ÁËËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏÏ */
1192         $"ECED EDED EEEE EEEE EFEF EFEF F0F0 F0F1"            /* ÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÒ */
1193         $"F1F1 F1F5 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÒıˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1194         $"FFF6 F4F4 F4F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5 F5F5"            /* ˇˆÙÙÙııııııııııı */
1195         $"F5F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F3 F2F2"            /* ıÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÚÚ */
1196         $"F2F2 F2F1 F1F1 F1F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"            /* ÚÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
1197         $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB EBEB EC40 0000"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÎÎÏ@.. */
1198         $"0000 0000 0000 0000 04AF EBE5 E6E6 E6E7"            /* .........ØÎÂÊÊÊÁ */
1199         $"E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEC"            /* ÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏ */
1200         $"ECEC EDED EDEE EEEE EFEF EFEF EFF0 F0F0"            /* ÏÏÌÌÌÓÓÓÔÔÔÔÔ */
1201         $"F1F1 F1F1 F7FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÒÒ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1202         $"FFF9 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"            /* ˇ˘ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
1203         $"F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2"            /* ÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÚÚ */
1204         $"F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE"            /* ÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓ */
1205         $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB EBF1 AF05 0000"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÎÒØ... */
1206         $"0000 0000 0000 0000 004F EAE5 E5E6 E6E6"            /* .........OÍÂÂÊÊÊ */
1207         $"E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEC"            /* ÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎÎÏ */
1208         $"ECEC ECED EDED EEEE EEEE EFEF EFEF F0F0"            /* ÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔ */
1209         $"F0F1 F1F1 F1FA FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÒÒ˙ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1210         $"FFFD F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"            /* ˇ˝ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
1211         $"F4F4 F4F4 F4F4 F3F3 F3F3 F3F3 F3F2 F2F2"            /* ÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚ */
1212         $"F2F2 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EFEE EEEE"            /* ÚÚÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓ */
1213         $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB ECEC 4900 0000"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÏÏI... */
1214         $"0000 0000 0000 0000 0008 B5EB E5E5 E6E6"            /* ..........µÎÂÂÊÊ */
1215         $"E6E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB"            /* ÊÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÎÎΠ*/
1216         $"ECEC ECEC EDED EDEE EEEE EEEF EFEF EFF0"            /* ÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔ */
1217         $"F0F0 F1F1 F1F2 FDFF FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÒÒÒÚ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1218         $"FFFF F5F3 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"            /* ˇˇıÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
1219         $"F4F4 F4F4 F4F3 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2"            /* ÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚ */
1220         $"F2F1 F1F1 F1F1 F0F0 F0EF EFEF EFEE EEEE"            /* ÚÒÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓ */
1221         $"EEED EDED ECEC ECEC EBEB F1B5 0600 0000"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÏÎÎÒµ.... */
1222         $"0000 0000 0000 0000 0000 4CE9 E5E5 E6E6"            /* ..........LÈÂÂÊÊ */
1223         $"E6E7 E7E7 E8E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA EBEB"            /* ÊÁÁÁËËËËÈÈÈÍÍÍÎΠ*/
1224         $"EBEC ECEC EDED EDED EEEE EEEE EFEF EFEF"            /* ÎÏÏÏÌÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔ */
1225         $"EFF0 F0F0 F1F1 F4FE FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÔÒÒÙ˛ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1226         $"FFFF F9F3 F3F3 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4 F4F4"            /* ˇˇ˘ÛÛÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ */
1227         $"F4F4 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F2 F2F2 F2F2"            /* ÙÙÛÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚ */
1228         $"F1F1 F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EFEE EEEE"            /* ÒÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓ */
1229         $"EEED EDED ECEC ECEB EBEC EE4D 0000 0000"            /* ÓÌÌÌÏÏÏÎÎÏÓM.... */
1230         $"0000 0000 0000 0000 0000 06AB ECE5 E5E6"            /* ...........´ÏÂÂÊ */
1231         $"E6E6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEB"            /* ÊÊÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍΠ*/
1232         $"EBEB ECEC ECEC EDED EDEE EEEE EEEF EFEF"            /* ÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔ */
1233         $"EFEF F0F0 F0F1 F0F7 FFFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÔÔÒ˜ˇˇˇˇˇˇˇˇ */
1234         $"FFFF FCF3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"            /* ˇˇ¸ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ */
1235         $"F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2"            /* ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚ */
1236         $"F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEE EEEE"            /* ÒÒÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓ */
1237         $"EDED EDED ECEC ECEB EBF1 B007 0000 0000"            /* ÌÌÌÌÏÏÏÎÎÒ∞..... */
1238         $"0000 0000 0000 0000 0000 003A E2E6 E5E5"            /* ...........:‚Ê */
1239         $"E6E6 E6E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA EAEA"            /* ÊÊÊÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍÍ */
1240         $"EBEB EBEC ECEC ECED EDED EEEE EEEE EFEF"            /* ÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔÔ */
1241         $"EFEF EFF0 F0F0 F1F1 FBFF FFFF FFFF FFFF"            /* ÔÔÔÒÒ˚ˇˇˇˇˇˇˇ */
1242         $"FFFF FFF5 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"            /* ˇˇˇıÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ */
1243         $"F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2 F2F1"            /* ÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÒ */
1244         $"F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EEEE EEEE"            /* ÒÒÒÒÔÔÔÔÓÓÓÓ */
1245         $"EDED EDED ECEC ECEB EDE6 3900 0000 0000"            /* ÌÌÌÌÏÏÏÎÌÊ9..... */
1246         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 8EED E5E5"            /* ............éÌ */
1247         $"E5E6 E6E6 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9EA EAEA"            /* ÂÊÊÊÁÁÁËËËÈÈÈÍÍÍ */
1248         $"EAEB EBEB ECEC ECEC EDED EDEE EEEE EEEF"            /* ÍÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓÓÔ */
1249         $"EFEF EFEF F0F0 F0F0 F3FE FFFF FFFF FFFF"            /* ÔÔÔÔÛ˛ˇˇˇˇˇˇ */
1250         $"FFFF FFF8 F2F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"            /* ˇˇˇ¯ÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ */
1251         $"F3F3 F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1"            /* ÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒ */
1252         $"F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EFEF EEEE EEEE"            /* ÒÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓ */
1253         $"EDED EDED ECEC ECEB F38B 0000 0000 0000"            /* ÌÌÌÌÏÏÏÎÛã...... */
1254         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 1ECF E8E5"            /* .............œË */
1255         $"E5E6 E6E6 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 EAEA"            /* ÂÊÊÊÁÁÁÁËËËÈÈÈÍÍ */
1256         $"EAEA EBEB EBEC ECEC EDED EDED EEEE EEEE"            /* ÍÍÎÎÎÏÏÏÌÌÌÌÓÓÓÓ */
1257         $"EFEF EFEF EFEF F0F0 F0F6 FFFF FFFF FFFF"            /* ÔÔÔÔÔÔˆˇˇˇˇˇˇ */
1258         $"FFFF FFFB F2F2 F2F2 F3F3 F3F3 F3F3 F3F3"            /* ˇˇˇ˚ÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛ */
1259         $"F3F3 F3F3 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F1 F1F1"            /* ÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒ */
1260         $"F1F1 F1F0 F0F0 F0EF EFEF EFEF EEEE EEEE"            /* ÒÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓ */
1261         $"EDED EDEC ECEC ECF0 D31C 0000 0000 0000"            /* ÌÌÌÏÏÏÏ”....... */
1262         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 005B E9E5"            /* .............[È */
1263         $"E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E8E8 E8E8 E9E9 E9EA"            /* ÂÂÊÊÊÁÁÁËËËËÈÈÈÍ */
1264         $"EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC EDED EDEE EEEE"            /* ÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓÓ */
1265         $"EEEF EFEF EFEF EFF0 F0F0 F9FF FFFF FFFF"            /* ÓÔÔÔÔÔÔ˘ˇˇˇˇˇ */
1266         $"FFFF FFFE F3F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2"            /* ˇˇˇ˛ÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ */
1267         $"F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1 F1F1"            /* ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒÒ */
1268         $"F1F1 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEE EEEE EEED"            /* ÒÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌ */
1269         $"EDED EDEC ECEC EDEF 6200 0000 0000 0000"            /* ÌÌÌÏÏÏÌÔb....... */
1270         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 A2EC"            /* ..............¢Ï */
1271         $"E5E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E8 E8E8 E8E9 E9E9"            /* ÂÂÂÊÊÊÁÁÁËËËËÈÈÈ */
1272         $"EAEA EAEB EBEB EBEC ECEC ECED EDED EEEE"            /* ÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌÓÓ */
1273         $"EEEE EEEF EFEF EFEF F0F0 F1FC FFFF FFFF"            /* ÓÓÓÔÔÔÔÔÒ¸ˇˇˇˇ */
1274         $"FFFF FFFF F5F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2"            /* ˇˇˇˇıÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ */
1275         $"F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F1F1"            /* ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒÒÒÒ */
1276         $"F1F0 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEE EEEE EEED"            /* ÒÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌ */
1277         $"EDED EDEC ECED F2A1 0500 0000 0000 0000"            /* ÌÌÌÏÏÌÚ°........ */
1278         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 22CE"            /* .............."Œ */
1279         $"E8E5 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9"            /* ËÂÂÂÊÊÊÁÁÁËËËÈÈÈ */
1280         $"E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECED EDED EDEE"            /* ÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÌÌÌÌÓ */
1281         $"EEEE EEEE EFEF EFEF EFEF F0F3 FFFF FFFF"            /* ÓÓÓÓÔÔÔÔÔÔÛˇˇˇˇ */
1282         $"FFFF FFFF F8F1 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2"            /* ˇˇˇˇ¯ÒÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ */
1283         $"F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"            /* ÚÚÚÚÚÚÚÚÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1284         $"F0F0 F0F0 F0EF EFEF EFEF EEEE EEEE EEED"            /* ÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌ */
1285         $"EDED ECEC ECEF D01E 0000 0000 0000 0000"            /* ÌÌÏÏÏÔ–......... */
1286         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 004C"            /* ...............L */
1287         $"DFE7 E5E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E7 E8E8 E9E9"            /* flÁÂÂÂÊÊÊÁÁÁÁËËÈÈ */
1288         $"E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEC ECEC ECED EDED"            /* ÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌÌ */
1289         $"EDEE EEEE EEEF EFEF EFEF EFEF F8FF FFFF"            /* ÌÓÓÓÓÔÔÔÔÔÔÔ¯ˇˇˇ */
1290         $"FFFF FFFF FCF1 F1F1 F1F1 F2F2 F2F2 F2F2"            /* ˇˇˇˇ¸ÒÒÒÒÒÚÚÚÚÚÚ */
1291         $"F2F2 F2F2 F2F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F0"            /* ÚÚÚÚÚÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1292         $"F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EDED"            /* ÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌÌ */
1293         $"EDED ECEC EEE6 4900 0000 0000 0000 0000"            /* ÌÌÏÏÓÊI......... */
1294         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1295         $"7AE8 E6E5 E5E6 E6E6 E6E7 E7E7 E7E8 E8E9"            /* zËÊÂÂÊÊÊÊÁÁÁÁËËÈ */
1296         $"E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC EDED"            /* ÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌÌ */
1297         $"EDED EEEE EEEE EFEF EFEF EFEF F0FC FFFF"            /* ÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÔÔ¸ˇˇ */
1298         $"FFFF FFFF FEF2 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"            /* ˇˇˇˇ˛ÚÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1299         $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F0F0"            /* ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1300         $"F0F0 F0EF EFEF EFEF EFEE EEEE EEEE EDED"            /* ÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌÌ */
1301         $"EDED ECEC F4A4 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ÌÌÏÏÙ§.......... */
1302         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1303         $"0AA0 E9E6 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8"            /* ¬†ÈÊÂÂÊÊÊÁÁÁÁÁËË */
1304         $"E9E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEC ECEC ECED"            /* ÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÌ */
1305         $"EDED EDEE EEEE EEEE EFEF EFEF EFF3 FFFF"            /* ÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔÔÔÔÛˇˇ */
1306         $"FFFF FFFF FFF4 F0F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"            /* ˇˇˇˇˇÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1307         $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F0F0 F0F0"            /* ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1308         $"F0F0 EFEF EFEF EFEF EFEE EEEE EEED EDED"            /* ÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÌÌÌ */
1309         $"EDED ECEC F1C0 0D00 0000 0000 0000 0000"            /* ÌÌÏÏÒ¿.......... */
1310         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1311         $"001D BBE9 E6E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E7 E7E8"            /* ..ªÈÊÂÂÊÊÊÁÁÁÁÁË */
1312         $"E8E9 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC"            /* ËÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏ */
1313         $"EDED EDED EDEE EEEE EEEF EFEF EFEF F8FF"            /* ÌÌÌÌÌÓÓÓÓÔÔÔÔÔ¯ˇ */
1314         $"FFFF FFFF FFF6 EFF1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1"            /* ˇˇˇˇˇˆÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1315         $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F1F1 F0F0 F0F0 F0F0"            /* ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ */
1316         $"F0EF EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EEED EDED"            /* ÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌÌÌ */
1317         $"EDEC ECEC ECEF 4A00 0000 0000 0000 0000"            /* ÌÏÏÏÏÔJ......... */
1318         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1319         $"0000 31CA E8E6 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7 E7E8"            /* ..1 ËÊÂÂÊÊÊÁÁÁÁË */
1320         $"E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EBEB EBEC ECEC"            /* ËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎÎÏÏÏ */
1321         $"ECED EDED EDED EEEE EEEE EEEF EFEF F0FC"            /* ÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔÔ¸ */
1322         $"FFFF FFFF FFF8 F0F0 F0F0 F0F1 F1F1 F1F1"            /* ˇˇˇˇˇ¯ÒÒÒÒÒ */
1323         $"F1F1 F1F1 F1F1 F1F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0"            /* ÒÒÒÒÒÒÒ */
1324         $"EFEF EFEF EFEF EFEE EEEE EEEE EDED EDED"            /* ÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÌÌÌÌ */
1325         $"EDEC ECEC ECF3 A003 0000 0000 0000 0000"            /* ÌÏÏÏÏÛ†......... */
1326         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1327         $"0000 0044 D4E8 E5E5 E5E6 E6E6 E7E7 E7E7"            /* ...D‘ËÂÂÂÊÊÊÁÁÁÁ */
1328         $"E8E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA EBEB EBEB ECEC"            /* ËËËÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎÏÏ */
1329         $"ECEC EDED EDED EDEE EEEE EEEE EFEF EEF4"            /* ÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔÓÙ */
1330         $"FFFF FFFF FFFA F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0"            /* ˇˇˇˇˇ˙ */
1331         $"F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 EFEF"            /* ÔÔ */
1332         $"EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EEEE EDED EDED"            /* ÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌ */
1333         $"ECEC ECEC ECED E026 0000 0000 0000 0000"            /* ÏÏÏÏÏ̇&........ */
1334         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1335         $"0000 0000 51D7 E8E5 E5E5 E6E6 E6E7 E7E7"            /* ....Q◊ËÂÂÂÊÊÊÁÁÁ */
1336         $"E7E7 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEB EBEB EBEB"            /* ÁÁËËÈÈÈÈÍÍÍÎÎÎÎΠ*/
1337         $"ECEC ECEC EDED EDED EDEE EEEE EEEE EFEF"            /* ÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÔÔ */
1338         $"FAFF FFFF FFFB F0EF EFF0 F0F0 F0F0 F0F0"            /* ˙ˇˇˇˇ˚ÔÔ */
1339         $"F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 EFEF EFEF"            /* ÔÔÔÔ */
1340         $"EFEF EFEF EFEE EEEE EEEE EEED EDED EDED"            /* ÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌ */
1341         $"ECEC ECEC EBEB F577 0000 0000 0000 0000"            /* ÏÏÏÏÎÎıw........ */
1342         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1343         $"0000 0000 0059 D9E8 E6E5 E5E6 E6E6 E7E7"            /* .....YŸËÊÂÂÊÊÊÁÁ */
1344         $"E7E7 E7E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA EAEB EBEB"            /* ÁÁÁËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎΠ*/
1345         $"EBEC ECEC ECED EDED EDED EEEE EEEE EEEE"            /* ÎÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓÓÓ */
1346         $"F1FF FFFF FFFD F0EF EFEF EFEF EFEF F0F0"            /* Òˇˇˇˇ˝ÔÔÔÔÔÔÔ */
1347         $"F0F0 F0F0 F0F0 F0F0 EFEF EFEF EFEF EFEF"            /* ÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1348         $"EFEF EFEF EEEE EEEE EEEE EDED EDED EDEC"            /* ÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÏ */
1349         $"ECEC ECEC EBEB EFC6 0F00 0000 0000 0000"            /* ÏÏÏÏÎÎÔ∆........ */
1350         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1351         $"0000 0000 0000 59D6 E7E6 E5E5 E6E6 E6E7"            /* ......Y÷ÁÊÂÂÊÊÊÁ */
1352         $"E7E7 E7E8 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EBEB"            /* ÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍÍÎΠ*/
1353         $"EBEB ECEC ECEC ECED EDED EDED EEEE EEEE"            /* ÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓÓ */
1354         $"EDF6 FFFF FFFE F0EF EFEF EFEF EFEF EFEF"            /* Ìˆˇˇˇ˛ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1355         $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"            /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1356         $"EFEF EFEE EEEE EEEE EEED EDED EDED ECEC"            /* ÔÔÔÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÏÏ */
1357         $"ECEC ECEB EBEB EBEF 4C00 0000 0000 0000"            /* ÏÏÏÎÎÎÎÔL....... */
1358         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1359         $"0000 0000 0000 0051 D2E7 E6E5 E6E6 E6E6"            /* .......Q“ÁÊÂÊÊÊÊ */
1360         $"E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA EAEB"            /* ÁÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍÍΠ*/
1361         $"EBEB EBEC ECEC ECEC EDED EDED EDEE EEEE"            /* ÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌÓÓÓ */
1362         $"EEEF FCFF FFFE F1EF EFEF EFEF EFEF EFEF"            /* ÓÔ¸ˇˇ˛ÒÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1363         $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"            /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1364         $"EFEF EEEE EEEE EEEE EEED EDED EDED ECEC"            /* ÔÔÓÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÏÏ */
1365         $"ECEC ECEB EBEB EBF2 A203 0000 0000 0000"            /* ÏÏÏÎÎÎÎÚ¢....... */
1366         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1367         $"0000 0000 0000 0000 45C7 E7E6 E5E6 E6E6"            /* ........E«ÁÊÂÊÊÊ */
1368         $"E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA"            /* ÊÁÁÁÁÁËËÈÈÈÈÍÍÍÍ */
1369         $"EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC EDED EDED EDED"            /* ÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌÌ */
1370         $"EEED F3FF FFFF F2EE EFEF EFEF EFEF EFEF"            /* ÓÌÛˇˇˇÚÓÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1371         $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF"            /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ */
1372         $"EEEE EEEE EEEE EEED EDED EDED EDEC ECEC"            /* ÓÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÌÏÏÏ */
1373         $"ECEC EBEB EBEB EBEC E127 0000 0000 0000"            /* ÏÏÎÎÎÎÎÏ·'...... */
1374         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1375         $"0000 0000 0000 0000 0031 B9E6 E6E5 E6E6"            /* .........1πÊÊÂÊÊ */
1376         $"E6E6 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9 E9EA EAEA"            /* ÊÊÁÁÁÁËËËÈÈÈÈÍÍÍ */
1377         $"EAEA EBEB EBEB ECEC ECEC ECED EDED EDED"            /* ÍÍÎÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌÌÌ */
1378         $"EDED EEFA FFFF F3ED EEEE EEEF EFEF EFEF"            /* ÌÌÓ˙ˇˇÛÌÓÓÓÔÔÔÔÔ */
1379         $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EFEE EEEE"            /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓ */
1380         $"EEEE EEEE EEEE EDED EDED EDED ECEC ECEC"            /* ÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏ */
1381         $"ECEB EBEB EBEB EAEA F379 0000 0000 0000"            /* ÏÎÎÎÎÎÍÍÛy...... */
1382         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1383         $"0000 0000 0000 0000 0000 1E9C E3E7 E6E6"            /* ...........ú„ÁÊÊ */
1384         $"E6E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E9E9 E9E9 EAEA"            /* ÊÊÊÁÁÁÁÁËËÈÈÈÈÍÍ */
1385         $"EAEA EAEB EBEB EBEB ECEC ECEC ECED EDED"            /* ÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÌÌÌ */
1386         $"EDED EDF1 FEFF F5ED EEEE EEEE EEEE EEEF"            /* ÌÌÌÒ˛ˇıÌÓÓÓÓÓÓÓÔ */
1387         $"EFEF EFEF EFEF EFEF EFEF EEEE EEEE EEEE"            /* ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÓÓÓÓÓÓ */
1388         $"EEEE EEEE EEED EDED EDED EDEC ECEC ECEC"            /* ÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏ */
1389         $"ECEB EBEB EBEB EAEA EFC7 0F00 0000 0000"            /* ÏÎÎÎÎÎÍÍÔ«...... */
1390         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1391         $"0000 0000 0000 0000 0000 000A 79D8 E6E6"            /* ...........¬yÿÊÊ */
1392         $"E6E6 E6E6 E7E7 E7E7 E7E8 E8E9 E9E9 E9E9"            /* ÊÊÊÊÁÁÁÁÁËËÈÈÈÈÈ */
1393         $"EAEA EAEA EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC ECED"            /* ÍÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÌ */
1394         $"EDED EDED F2FF F8ED EEEE EEEE EEEE EEEE"            /* ÌÌÌÌÚˇ¯ÌÓÓÓÓÓÓÓÓ */
1395         $"EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE"            /* ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ */
1396         $"EEEE EEED EDED EDED EDED ECEC ECEC ECEC"            /* ÓÓÓÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏ */
1397         $"EBEB EBEB EBEA EAEA EAEF 4E00 0000 0000"            /* ÎÎÎÎÎÍÍÍÍÔN..... */
1398         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1399         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 004D BFE5"            /* .............Mø */
1400         $"E6E7 E6E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9 E9E9"            /* ÊÁÊÊÊÁÁÁÁÁËËËÈÈÈ */
1401         $"E9EA EAEA EAEA EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC"            /* ÈÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏ */
1402         $"ECED EDED EDFB F9ED EDEE EEEE EEEE EEEE"            /* ÏÌÌÌÌ˚˘ÌÌÓÓÓÓÓÓÓ */
1403         $"EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE"            /* ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ */
1404         $"EEED EDED EDED EDED EDEC ECEC ECEC ECEB"            /* ÓÌÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏΠ*/
1405         $"EBEB EBEB EAEA EAEA EAF1 A303 0000 0000"            /* ÎÎÎÎÍÍÍÍÍÒ£..... */
1406         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1407         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2195"            /* ..............!ï */
1408         $"DCE5 E7E6 E6E6 E7E7 E7E7 E7E8 E8E8 E9E9"            /* ‹ÂÁÊÊÊÁÁÁÁÁËËËÈÈ */
1409         $"E9E9 EAEA EAEA EAEB EBEB EBEB ECEC ECEC"            /* ÈÈÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÏÏÏÏ */
1410         $"ECEC ECED ECF7 FCED EDED EDED EEEE EEEE"            /* ÏÏÏÌϘ¸ÌÌÌÌÌÓÓÓÓ */
1411         $"EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEED"            /* ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÌ */
1412         $"EDED EDED EDED EDED ECEC ECEC ECEC ECEB"            /* ÌÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏÏΠ*/
1413         $"EBEB EBEB EAEA EAEA E9EB E12A 0000 0000"            /* ÎÎÎÎÍÍÍÍÈη*.... */
1414         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1415         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004"            /* ................ */
1416         $"57BF E3E7 E7E6 E6E7 E7E7 E7E7 E8E8 E8E9"            /* Wø„ÁÁÊÊÁÁÁÁÁËËËÈ */
1417         $"E9E9 E9E9 EAEA EAEA EBEB EBEB EBEB ECEC"            /* ÈÈÈÈÍÍÍÍÎÎÎÎÎÎÏÏ */
1418         $"ECEC ECEC ECEF FDEF EDED EDED EDED EDED"            /* ÏÏÏÏÏÔ˝ÔÌÌÌÌÌÌÌÌ */
1419         $"EDEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEED EDED EDED"            /* ÌÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÌÌÌÌÌ */
1420         $"EDEE EEED EDED EDEC ECEC ECEC ECEC EBEB"            /* ÌÓÓÌÌÌÌÏÏÏÏÏÏÏÎΠ*/
1421         $"EBEB EBEA EAEA EAEA E9E9 F27A 0100 0000"            /* ÎÎÎÍÍÍÍÍÈÈÚz.... */
1422         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1423         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1424         $"001E 84D1 E6E7 E7E6 E7E7 E7E7 E7E8 E8E8"            /* ..Ñ—ÊÁÁÊÁÁÁÁÁËËË */
1425         $"E9E9 E9E9 E9EA EAEA EAEA EBEB EBEB EBEB"            /* ÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎΠ*/
1426         $"ECEC ECEC ECEC F9EF EDED EDED EDED EDED"            /* ÏÏÏÏÏÏ˘ÔÌÌÌÌÌÌÌÌ */
1427         $"EDED EDED EDED EDED EDED EDED EDED EDEE"            /* ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÓ */
1428         $"EEEB E6ED EDEC ECEC ECEC ECEC ECEB EBEB"            /* ÓÎÊÌÌÏÏÏÏÏÏÏÏÎÎΠ*/
1429         $"EBEB EAEA EAEA EAE9 E9E9 EEC8 0F00 0000"            /* ÎÎÍÍÍÍÍÈÈÈÓ».... */
1430         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1431         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1432         $"0000 0038 9DD9 E6E7 E7E7 E7E7 E7E7 E8E8"            /* ...8ùŸÊÁÁÁÁÁÁÁËË */
1433         $"E8E8 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EAEA EBEB EBEB"            /* ËËÈÈÈÈÍÍÍÍÍÍÎÎÎΠ*/
1434         $"EBEB ECEC ECEB F0EF ECEC EDED EDED EDED"            /* ÎÎÏÏÏÎÔÏÏÌÌÌÌÌÌ */
1435         $"EDED EDED EDED EDED EDED EDED EDEE EEED"            /* ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÓÓÌ */
1436         $"E09C 71EA EDEC ECEC ECEC ECEB EBEB EBEB"            /* ‡úqÍÌÏÏÏÏÏÏÎÎÎÎΠ*/
1437         $"EBEB EAEA EAEA EAE9 E9E9 E9EE 4F00 0000"            /* ÎÎÍÍÍÍÍÈÈÈÈÓO... */
1438         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1439         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1440         $"0000 0000 0548 A5DA E5E7 E8E8 E7E7 E7E7"            /* .....H•⁄ÂÁËËÁÁÁÁ */
1441         $"E8E8 E8E9 E9E9 E9E9 EAEA EAEA EAEB EBEB"            /* ËËËÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÎÎΠ*/
1442         $"EBEB EBEB ECEC ECEC ECEC ECEC ECEC EDED"            /* ÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÌÌ */
1443         $"EDED EDED EDED EDED EDED EDEE EFEC E2AD"            /* ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÓÔÏ‚≠ */
1444         $"4B04 06C2 F0EC ECEC ECEC EBEB EBEB EBEB"            /* K..¬ÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎΠ*/
1445         $"EBEA EAEA EAEA E9E9 E9E9 E9F0 A504 0000"            /* ÎÍÍÍÍÍÈÈÈÈÈ•... */
1446         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1447         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1448         $"0000 0000 0000 074B 9FD5 E4E6 E9E8 E8E7"            /* .......Kü’‰ÊÈËËÁ */
1449         $"E7E8 E8E8 E9E9 E9E9 E9EA EAEA EAEA EAEB"            /* ÁËËËÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÍΠ*/
1450         $"EBEB EBEB EBEB ECEC ECEC ECEC ECEC ECEC"            /* ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ */
1451         $"ECEC ECEC EDED EDED EEEE EDEB DAA3 4F09"            /* ÏÏÏÏÌÌÌÌÓÓÌÎ⁄£O∆ */
1452         $"0000 0072 F4EC ECEC ECEB EBEB EBEB EBEB"            /* ...rÙÏÏÏÏÎÎÎÎÎÎΠ*/
1453         $"EAEA EAEA EAE9 E9E9 E9E9 E8EA E12B 0000"            /* ÍÍÍÍÍÈÈÈÈÈËÍ·+.. */
1454         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1455         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1456         $"0000 0000 0000 0000 033A 8CC6 E0E6 E7E9"            /* .........:å∆‡ÊÁÈ */
1457         $"E8E8 E8E8 E8E8 E9E9 E9E9 E9EA EAEA EAEA"            /* ËËËËËËÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍ */
1458         $"EAEB EBEB EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC ECEC"            /* ÍÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏÏÏ */
1459         $"ECEC ECEC ECED EDED EBE6 CD92 3C04 0000"            /* ÏÏÏÏÏÌÌÌÎÊÕí<... */
1460         $"0000 0023 DFEF ECEB EBEB EBEB EBEB EAEA"            /* ...#flÔÏÎÎÎÎÎÎÎÍÍ */
1461         $"EAEA EAEA E9E9 E9E9 E9E9 E8E8 F17C 0100"            /* ÍÍÍÍÈÈÈÈÈÈËËÒ|.. */
1462         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1463         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1464         $"0000 0000 0000 0000 0000 0020 64A7 D1E2"            /* ........... dß—‚ */
1465         $"E6E7 E9E8 E8E8 E8E9 E9E9 E9E9 E9EA EAEA"            /* ÊÁÈËËËËÈÈÈÈÈÈÍÍÍ */
1466         $"EAEA EAEB EBEB EBEB EBEB EBEC ECEC ECEC"            /* ÍÍÍÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÏ */
1467         $"ECED EDED EDEB E8D8 AB67 2300 0000 0000"            /* ÏÌÌÌÌÎËÿ´g#..... */
1468         $"0000 0001 9FF3 EBEB EBEB EBEB EBEA EAEA"            /* ....üÛÎÎÎÎÎÎÎÍÍÍ */
1469         $"EAEA EAEA E9E9 E9E9 E9E8 E8E8 EDC9 1000"            /* ÍÍÍÍÈÈÈÈÈËËËÌ….. */
1470         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1471         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1472         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006 3070"            /* ..............0p */
1473         $"A8CC DEE5 E8E8 E9E9 E8E9 E9E9 E9E9 EAEA"            /* ®ÃfiÂËËÈÈËÈÈÈÈÈÍÍ */
1474         $"EAEA EAEA EAEB EBEB EBEB EBEB ECEC ECEC"            /* ÍÍÍÍÍÎÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏ */
1475         $"EDEB EAE5 D1A9 7136 0700 0000 0000 0000"            /* ÌÎÍ—©q6........ */
1476         $"0000 0000 48ED EBEB EBEB EBEB EAEA EAEA"            /* ....HÌÎÎÎÎÎÎÍÍÍÍ */
1477         $"EAEA EAE9 E9E9 E9E9 E8E8 E8E8 E8ED 5200"            /* ÍÍÍÈÈÈÈÈËËËËËÌR. */
1478         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1479         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1480         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1481         $"0625 588B B1CE DCE3 E6E8 E9E9 E9EA EAE9"            /* .%X㱌‹„ÊËÈÈÈÍÍÈ */
1482         $"EAEA EAEA EAEA EAEB ECEB EBEB EAE9 E7E1"            /* ÍÍÍÍÍÍÍÎÏÎÎÎÍÈÁ· */
1483         $"D0B4 8C5C 2805 0000 0000 0000 0000 0000"            /* –¥å\(........... */
1484         $"0000 0000 0DC4 F0EB EBEB EAEA EAEA EAEA"            /* .....ƒÎÎÎÍÍÍÍÍÍ */
1485         $"EAEA E9E9 E9E9 E9E9 E8E8 E8E8 E7EF A704"            /* ÍÍÈÈÈÈÈÈËËËËÁÔß. */
1486         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1487         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1488         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1489         $"0000 0000 0921 4260 7D96 A7B6 C3CA D2DC"            /* ....∆!B`}ñß∂√ “‹ */
1490         $"E1E5 E8E9 E3E0 DCD5 CAC2 B8AB 957C 6043"            /* ·ÂËÈ„‡‹’ ¬∏´ï|`C */
1491         $"2209 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* "∆.............. */
1492         $"0000 0000 006D F1EB EBEA EAEA EAEA EAEA"            /* .....mÒÎÎÍÍÍÍÍÍÍ */
1493         $"EAE9 E9E9 E9E9 E9E8 E8E8 E8E7 E7E8 E435"            /* ÍÈÈÈÈÈÈËËËËÁÁˉ5 */
1494         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1495         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1496         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1497         $"0000 0000 0000 0000 0006 101E 2E3A 5072"            /* .............:Pr */
1498         $"848F 9B99 8A7B 6E56 392A 1D12 0500 0000"            /* Ñèõôä{nV9*...... */
1499         $"0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000"            /* ................ */
1500         $"0000 0000 0024 A1A1 A0A0 A0A0 A0A0 A09F"            /* .....$°°†††††††ü */
1501         $"9F9F 9F9F 9F9F 9F9F 9F9F 9F9E 9E9E A548"            /* üüüüüüüüüüüûûû•H */
1502         $"0000 00"                                            /* ... */
1503 };
1504