migration: Open brace '{' following function declarations go on the next line
authorBihong Yu <yubihong@huawei.com>
Tue, 20 Oct 2020 03:10:47 +0000 (11:10 +0800)
committerDr. David Alan Gilbert <dgilbert@redhat.com>
Mon, 26 Oct 2020 16:15:04 +0000 (16:15 +0000)
commitcbfc71b52b067b3b70a7ace45ff223b58d63a540
tree1e08bc088cff72cc7ae0b485569c40f142298d46
parent49324e939c9d9c963397978ea326665e8a5cf4b5
migration: Open brace '{' following function declarations go on the next line

Signed-off-by: Bihong Yu <yubihong@huawei.com>
Reviewed-by: Chuan Zheng <zhengchuan@huawei.com>
Reviewed-by: Dr. David Alan Gilbert <dgilbert@redhat.com>
Message-Id: <1603163448-27122-8-git-send-email-yubihong@huawei.com>
Signed-off-by: Dr. David Alan Gilbert <dgilbert@redhat.com>
migration/rdma.c