MAINTAINERS: add simplebench
authorVladimir Sementsov-Ogievskiy <vsementsov@virtuozzo.com>
Fri, 28 Feb 2020 07:19:14 +0000 (10:19 +0300)
committerEduardo Habkost <ehabkost@redhat.com>
Wed, 18 Mar 2020 01:09:26 +0000 (21:09 -0400)
commitf4abfc6cb037da951e7977a67171f361fc6d21d7
tree6e435399e8c432363bc6cf046a49034e72103c8f
parent28c4992adf18f0da43d088f6dec7fa3e7730a032
MAINTAINERS: add simplebench

Signed-off-by: Vladimir Sementsov-Ogievskiy <vsementsov@virtuozzo.com>
Reviewed-by: Aleksandar Markovic <amarkovic@wavecomp.com>
Message-Id: <20200228071914.11746-5-vsementsov@virtuozzo.com>
Signed-off-by: Eduardo Habkost <ehabkost@redhat.com>
MAINTAINERS